מפרטי מדפסת א

background image

הניקת תורהצה

background image

ספדמ יטרפמ א חפסנ

ת

HEWW

70