تعليمات HP LaserJet 1000 Printer

background image
background image
background image

Sq

WvU

+3/DVHU-HW

ƒe

…edYj†ƒR¾’
background image€a

W‚glƒglˆƒR~

+HZOHWW3DFNDUG

Ytcˆ€‚c…TY~ThelŠXgUwOit

ŒWbˆl[Uˆ}œfWŒ[ˆ`i[Lž‹g”†‚[Lž¿”…g…T

€Wlˆ“WU[„‰hMW›OžinŠ…T€‚c‰”ŠTˆ”

YxWUs‡gf[lˆbŠ

Hewlett-PackardY‚~iˆ…T

»…Up”fi[¿”…g…TThvˆL‘†welŠYwUWs

‡Tgf[l›T}gŽW‡gf[lˆ…T¿”…g‰ˆ€i…T

Y„in…T¿fTg‡Tgf[l›TLž“†fTg…TLž“pfn…T

‡gw¿]ˆg”‚…vrf[elŠ…T‹h‰L‡†x…Tvˆ

’MWUŽx”j[LžUŽx”WXgUwOLžUŽx”WY”ŠU„ˆO

V¿U„n—T‰ˆ¿„n”Ši[„…OYflŠvr

‰ˆY

‰LsinWž¿Up[›TY„Wn‡‚†ˆ‘†w‡gf[lˆ…T¿”…g

‰ˆY”Ši[„…™TYflŠ†…¿p…TY”ŠU„ˆOip[‚[

‰””pfn…T‰”ˆgf[lˆ…T‘†w‡gf[lˆ…T¿”…g

YxWUs…‰””†fTg…T

Hewlett-Packard

T

Y‚~iˆ…

¿”…g…TThŽWi

inŠ…T‡Q1342~

’i

™T

¿—TiTgp„L

iW[

ÐÎÎÏ

ƒR

‡S†p

…T

TZUˆ†xˆ

YriwgŠ[lˆ…TTh“~Xg`ˆ…

iUxnO‰gi””|[†…›

Y„inbŠˆ[

Hewlett-Packard

’L‰ˆUŠUˆr

Uˆ†xˆ…T‹hŽW€†x[”Uˆ”~uŠ

ZY„in¿pŠ[

Hewlett-Packard’L‰ˆg”gc[…TŒ`‘†w

YˆIœˆ’iU`[…T^Ti…UW€†x[”“Šˆr‰Uˆr

‰”xˆqi|…_[Šˆ…T‰…

Y„in‰„[

Hewlett-Packard‰wY…Slˆ

LžYˆ`UŠLžXinUWˆi”{LžXinUWˆiTirLY”L

hi”~[WsW[i[ifLiTirLY”L

‹

LZUˆ†xˆ…T

UŽˆTgf[lTuR

W’gS^YƒRXS†švƒRXReS†Y

x[

‰ˆ¿„g

Microsoft

žMS Windows

,Windows

ž



MS-DOS

Y”iU`[ZUˆœwž

UWY†`lˆY”„”iˆL

l

Microsoft Corporationx[

g

Energy StarY†`lˆY”„”iˆLY”iU`[Yˆœw

Xgc[ˆ…TZU”›…UWY”S”W…TY”Uˆc…TY…U„‡lUW

Y”„”iˆ—Tx[

g

Netscape‡lUWY†`lˆY”„”iˆLY”iU`[YˆœwNetscape Communications Corporation

x[

g

ZenographicsY†`lˆY”„”iˆLY”iU`[Yˆœw

‡lUW

Zenographics

,

Incorporated

Ui„hgi“[…Tif—TZU`[Šˆ…TY~U„‰„[

‡lUWY†`lˆY”iU`[ZUˆœwžgŠ[lˆ…TThV`ˆW

YpUf…TUŽ[U„in

Hewlett-Packard Company

11311Chinden Boulevard

Boise, idaho 83714 U.S.A

background image

Ñ

T

ZU”[cˆ…

ARWW

…T

ZU”[cˆ

Ï

IgW

¿”|»»n[…T

XWx…TZU”[cˆYx`T................................

................................

................................

....

Ö`[

vˆ…Tj”Ž................................

................................

................................

................

Ö»r

YS”W…TsW................................

................................

................................

................

×][

YxWUs…T_ˆUŠiWZ”W................................

................................

................................

.......

×`[

iWc…TYnsifj”Ž................................

................................

................................

.....

ÏÎi[

iWc…TYnsifV”„................................

................................

................................

.....

ÏÎc[

¿Ufg™T^ig¿”ˆ................................

................................

................................

........

ÏÎ[

¿WU„¿”p

USB................................

................................

................................

.........

ÏÏ[

iU”[…Tƒ†l¿”p................................

................................

................................

..........

ÏÏ¿c

YxWUs…TZœ„nˆ................................

................................

................................

.......

ÏÐ„L

Z”W][…T¿ˆ[................................

................................

................................

................

ÏÐÐ

T

ix

YxWUs…T‘†w}…T

YxWUs…TZUŠ„ˆ‘†w}ix[................................

................................

..............................

ÏÒY…Uc…Tb”WU................................

................................

................................

...........

ÏÓig

YxWUs…T¿UfgO^................................

................................

................................

.....

ÏÓˆ

YxWUs…TsSUlZUŽ`................................

................................

................................

ÏÔYxWUs…UW^Tif™TZTiU................................

................................

..............................

ÏÔ

UW

V

ˆ

€cl

T

iWc…

................................

................................

................................

............................

ÏÕ

p~

YUs…T¿................................

................................

................................

.................

ÏÖlT

“WiŽ„…TgŽ`…TZ›c[VUx”[................................

................................

...........................

ÏÖÑ

T

…

»l

sSUT

f

[

if—TsSUl…T€i…TiU”................................

................................

...........................

ÐÎˆL

sSUl…TuTŠ—YwUWs…TXg`Y”†]................................

................................

.......................

ÐÎ¿Ufg™T^ig“~sSUl…Tv................................

................................

...........................

ÐÏŠL

sSUl…T‰ˆXggcˆuT................................

................................

...............................

ÐÏ…T

}Un…T€iZU‚p†ˆ…T................................

................................

................................

.

ÐÐWs

}it—TYwU................................

................................

................................

.............

ÐÑWs

U‚WUlYwWsˆ…T^hUˆŠ…TLY”lLih€iYwU................................

................................

.......

ÐÒWs

ZUUsW…T}ixˆ…T‡`c…TZThsSUl…TYwU................................

................................

...........

ÐÓÒ

UŽˆ

YwUWs…T‡

…T

YxWUs…ToSUpf‘…O¿p

¿”|n[…T_ˆUŠiWZUˆ”†x[…T................................

............................

ÐÖpf

YxWUs…ToSU

¿”|n[…T_ˆUŠiW................................

................................

...................

ÐÖ…T

YxWUs…ToSUpf…Y”i…TZUˆ”†x[................................

................................

..................

Ð×Ws

Y”SUˆ…TZUˆœx…TYwU................................

................................

................................

.....

ÑÎWs

XgcTYi‘†wZUcpXgwYwUs

Y‚”isWYwUW

N

…

‘†w˜................................

....................

ÑÎ…O

YwUWs…T‡UŽˆIU|................................

................................

................................

..........

ÑÏlT

YwUWs…TXg`ZTgTgwOVUx”[................................

................................

...........................

ÑÏlT

iU”f‡Tgf[

EconoMode[

iWc…Ti”~................................

................................

.............

ÑÏbackground image

Ò

T

ZU”[cˆ…

ARWW

Ó

TgO

iWc…TYnsifXilT

iWcm”sTif‡Tgf[

HP................................

................................

................................

ÑÒ”l

YlU

HP

c

}œfiWc…Tm”sTif¿

HP................................

................................

.........

ÑÒf[

iWc…Tm”sTif‰”j................................

................................

................................

.....

ÑÒ…T

…Tiˆx…TiWc…Tm”sTif…v[ˆ…Tiˆx

iWc…Tm”sTif…v................................

.........................

ÑÒwO

iWc…Tm”sTifi”g[XgU................................

................................

...............................

ÑÒ[

iWc…Ti”~................................

................................

................................

..................

ÑÒwO

iWc…Tv”j[XgU................................

................................

................................

..........

ÑÓ|[

iWc…TYnsifi””................................

................................

................................

......

ÑÔÔ

c

¿

ˆ

YxWUs…TZœ„n

”O

TgU`

¿................................

................................

................................

...................

ÑÖ›

ZUcp…TvWs[................................

................................

................................

.......

ÑÖ‡[

Y†„nˆƒUŠ‰„…ZUcp…TYwUWs................................

................................

................

ÑÖ[

ZUcp…TYwUWs‡[”‡…‰„…ž_ˆUŠiW…TZ”W]................................

................................

.....

ÑÖnL

Y…Uc…TaUWpˆ¿U„................................

................................

................................

....

Ñ×li

YnUn…T‘†wMsf…T¿SU................................

................................

..............................

ÒÏsSUl…TY`…UxˆZœ„

................................

................................

...............................

ÒÐf[

YnUn…T‘†wiŽt[“[…Tƒ†[‰wYwWsˆ…TYcp…T}†[................................

.........................

ÒÑUs…T_ˆUŠiWZœ„

xW

Y................................

................................

................................

ÒÒc[

YwUWs…TXg`‰”l................................

................................

................................

.......

ÒÓŠ[

YxWUs…T}”t................................

................................

................................

..............

ÒÖŠ[

TsSUliUlˆ}”t

YxWU................................

................................

...........................

ÓÎjO

YxWUs…UWXincˆ…TsSUl…TY…T................................

................................

..........................

ÓÏ|[

sU‚[…™TYŠTslTi””................................

................................

................................

.....

ÓÑŠ[

sU‚[…™TYŠTslT}”t................................

................................

................................

....

ÓÓ|[

YxWUs…UW¿p…TYc…i””................................

................................

................................

ÓÔWs

ƒicˆ…TiUW[fTYcpYwU................................

................................

..............................

ÓÖÕ

f…T

g

‡wg…T

…T

i»~T[................................

................................

................................

.....................

ÔÎ

gf

`—TYˆ

XjŽ................................

................................

................................

...............

ÔÎ

ˆr…T

g[»ˆˆ…T‰U................................

................................

................................

............

ÔÎ

iO

YxWUs…TYSWx[XgUwO¿cZTgUn................................

................................

........................

ÔÎ

ˆŠ

Yˆgf…TZUˆ†xˆ^h................................

................................

................................

....

ÔÏ

wg

Hewlett-Packard................................

................................

................................

....

ÔÐ

wg

_[Šˆ…TaœpOYˆgfIœˆx…T‡

TgŠ„Xgc[ˆ…TZU”›…T................................

.......................

ÔÐ

“Wi—TIœˆx…T‡wgj„................................

................................

............................

ÔÑ

iL

‡wg…T}[U‡Ug†W…T¿fTgY‚sŠˆ…T

................................

................................

...................

ÔÒ

…T

Y”i…TZUˆgf................................

................................

................................

.........

ÔÔ

…T

_ˆTiW†…XgwUlˆ…TZTg—T‘†w¿pc

…T

Y”Ši[„…™TZUˆ†xˆ................................

..................

ÔÕ

in

Y„in‰ˆXinUWˆgiTˆ…TZU‚c†ˆ…TIT

Hewlett-Packard................................

....................

ÔÕ

…T

|rˆ…Toi‚

Y„inWYpUf…T‡wg…TYˆgf…s

Hewlett-Packard................................

...............

ÔÕ

Y„inYˆgfZUˆ†

Hewlett-Packard................................

................................

............

ÔÕ

HP SupportPack................................

................................

................................

.....

ÔÕ

ˆ

Yˆgf…Tv”W…Th~UŠˆvT................................

................................

................................

..

ÔÖ

background image

Ó

T

ZU”[cˆ…

ARWW

…T

L€c†ˆ

ˆ

T

p

U

Z

T

…

s

UW

x

Y

…T

ZUpTˆ................................

................................

................................

..................

ÕÎ

ˆ

YˆIT

FCC................................

................................

................................

................

ÕÐ

iW

_[Šˆ†…Y”S”W…TXiTg™T_ˆUŠ................................

................................

................................

ÕÑ

ˆc

YS”W…TY”U................................

................................

................................

..............

ÕÑ

lT

ˆUf…T‰UˆLZUŠU”WXiUˆ[

Y................................

................................

................................

ÕÒ

œˆ

Y”ˆ”tŠ[ZUtc

................................

................................

................................

..........

ÕÓ

wO

ZUpTˆ…TY‚WUsˆ‰œ................................

................................

..............................

ÕÓ

”W

†…TYˆœl‰U

i................................

................................

................................

.......

ÕÔ



gwT

DOC

T

TgŠ„WY”ˆ”tŠ[…................................

................................

............................

ÕÔ

”W

“l”sUŠ|ˆiŽ„…T¿fTg[…T‰U

EMI

T

’i„…................................

................................

.........

ÕÔ

”W

“l”sUŠ|ˆiŽ„…T¿fTg[…T‰U

EMI

T

“ŠUWU”…................................

................................

..........

ÕÔ

”W

TgŠ†ŠWij”†…T‰U................................

................................

................................

.......

ÕÕ

…T

€c†ˆ

V

sSUl…TZUpTˆ

ˆ

YxWUs…TsSUlZUpT................................

................................

................................

..

ÖÎcL

Yˆwgˆ…TsSUl…T‡U`

YxWUs…TÖÎiO

sSUl…T‡Tgf[lT¿cZTgUnÖÏ…T

€i................................

................................

................................

....................

ÖÏ…T

ZU‚p†ˆ................................

................................

................................

................

ÖÐ…T

}Un…T€i................................

................................

................................

...........

ÖÐ—T

}i»t................................

................................

................................

...............

ÖÐ

…T

sW

U

ZU



…T

Y†”‚]…TsSU

................................

................................

................................

...................

ÖÑ

…T

^€c†ˆ

r

ˆU

‰T

…[

i

f

”

o

[T

Y„inWYpUf…T_ˆUŠiW…To”fi[Y”U

Hewlett-Packard................................

..........................

ÖÔ

”W

…T‰Uˆr…T‰U

Y„in…gg

Hewlett-Packard................................

................................

.......

ÖÕ

…T

iWc…TYnsifiˆx…ggcˆ…T‰Uˆr................................

................................

..................

Ö×

…T

g€c†ˆ

T

†ˆ…

c

ZU‚†s

VITin…T

…T

»€c†ˆ

”W][

Y„i[nˆ…TZUxWUs…TZ][

¿”|n[‡UtŠ‘†wY„i[nˆYxWUsZ”W

Windows 98



Millennium................................

.................

×Ò

][

¿”|n[‡UtŠ‘†wY„i[nˆYxWUsZ”W

Windows 2000................................

...............................

×Ó

][

¿”|n[‡UtŠ‘†wY„i[nˆYxWUsZ”W

Windows XP................................

................................

.

×Ô

kiŽ…T

background image

Ô

T

ZU”[cˆ…

ARWWbackground image

Õ

ARWW

gW

¿”|»»n[…TI

Ï

YxWUs…TgTgwO_ˆUŠiW…TZ”W][¿cY”…U[…TZTgUni™T¿p…TTh¿UŠNXWx…TZU”[cˆYx`T

N`[

vˆ…Tj”Ž

Nr

»

W

YS”W…Ts

N][

YxWUs…T_ˆUŠiWZ”W

N`[

iWc…TYnsifj”Ž

Ni[

iWc…TYnsifV”„

Nc[

¿Ufg™T^ig¿”ˆ

N[

»…T¿WU„¿”p

USB

N[

iU”[…Tƒ†l¿”p

N¿c

Zœ„nˆ

YxWUs…T

N