HP LaserJet 1000 Printer - إعادة تدوير خراطيش الحبر

background image

Xj”ˆ ¿”sx[ vˆ

EconoMode

“ ‹h

Y”rTi[~›TZTgTgw™TuM

gUaƒRk’qRgdg’eYVeS

…

UŠ…T‰ˆgc†

”

Y„inZŠW[žZU

Hewlett-PackardY{iU…TiWc…Tm”sTifi”g[XgUw™U`ˆUŠiW”

iWcYnsif€gŠp¿fTgWg`

HP LaserJet~gˆ‰cnY‚p†ˆXg”g`…T

Y”g”iW…T‡li…TYwŠˆ

‡Uwh

Ï××Î

YwUWsgiTˆ…“S”W…T_ˆUŠiW…T‰„ˆ[

HP‰wg”j”Uˆvˆ`‰ˆ

ÐÓ

Ynsif‰”†ˆ

iWc

HPLaserJet‡…Ux…TZU”UŠZU†fˆ‘…OUŽ[~UrO‰„ˆˆ…T‰ˆ‰U„Yˆgf[lˆ…

‹h‘…O‡UˆrŠœ

TYnsif€gŠp“~Xg`ˆ…TZTgUni™TvW[Tži”g[…TXgUwOgŽ`

Xg”g`…TiWc…iWcYnsifV”„i

+3

itŠTžXg”g`

i””|[

Ynsif

iWc…T

ZTgUni™TvW[TL€gŠpWY‚~iˆ…T

iWc…T YnsifŠT

ƒ…h„ iWc…T Ynsif €gŠp ‘†w Xg`ˆ…T i”g[…T XgUwO ZUˆ†xˆ it

ZUˆ†xˆ

‰w