HP LaserJet 1000 Printer - Sekvence indikátorů

background image

Sekvence indikátorů

Sekvence indikátorů

Indikátory
stavu

Stav tiskárny

Akce

Připraveno

Tiskárna je připravena k tisku.

Není potřeba žádná činnost.

Zpracování

Tiskárna přijímá nebo zpracovává data.

Počkejte, až se úloha vytiskne.

Režim čištění/Test tiskárny

Vytiskne čisticí stránku nebo testovací
stránku.

Vyčkejte do dokončení tisku a přechodu tiskárny do
stavu Připraveno. Tato operace může trvat až
2 minuty.
Vyčkejte do dokončení tisku a přechodu tiskárny do
stavu Připraveno.

Nedostatek paměti

Tiskárně došla pamě

ť.

Zpracovávaná stránka může být příliš složitá a
pamě

ťtiskárny není dostačující. Snižte rozlišení.

Další informace najdete v části

Seznámení s

nastavením kvality tisku

.

Dvířka jsou otevřená, v tiskárně není
médium, chybí tonerová kazeta, uvíznutí
média nebo spuštěné páčky pro uvolnění
média

Tiskárna je v chybovém stavu, který
vyžaduje zásah obsluhy nebo jinou pomoc.

Zkontrolujte, zda:

Dvířka pro tonerovou kazetu jsou úplně zavřena.

Médium je zavedeno. Pokyny naleznete v části

Vložení média do vstupního zásobníku

.

Tonerová kazeta je v tiskárně správně
instalována. Pokyny naleznete v části

Výměna

tonerové kazety

.

Nedošlo k uvíznutí média. Pokyny naleznete v
části

Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny

.

Páčky pro uvolnění média jsou v horní poloze.

Inicializace tiskárny

Probíhá inicializace tiskárny.

Není potřeba žádná činnost.

Symbol pro „indikátor vypnut“

Symbol pro „indikátor bliká“

Symbol pro „indikátor zapnut“

Legenda indikátorů

background image

40

Kapitola 6 Poradce při potížích tiskárny

CSWW

Kritická chyba

Oba indikátory svítí.

Odpojte tiskárnu od sítě na 5 minut a znovu ji
připojte.

Pokud tiskárna stále vykazuje chybu,
kontaktujte technickou podporu HP. Viz

Servis

a podpora

.

Není připojen kabel USB nebo došlo k
výpadku napájení

Oba indikátory jsou zhasnuté.

Zkontrolujte, jestli je tiskárna napájena.

Odpojte oba konce napájecího kabelu a znovu
je zapojte.

Odpojte kabel napájení, odpojte oba konce
kabelu USB, opět je zapojte a zapojte kabel
napájení.

UPOZORNĚNÍ

Před připojením kabelu k tiskárně vždy odpojte
tiskárnu od napájení. V opačném případě může dojít
k poškození tiskárny.

Sekvence indikátorů (pokračování)

Indikátory
stavu

Stav tiskárny

Akce

background image

CSWW

Hledání řešení 41