HP LaserJet 1000 Printer - Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce

background image

Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce

Problémy vytištěných stránek

Problém

Řešení

Zkreslený, nesprávný nebo neúplný text Kabel USB může být uvolněný nebo vadný. Vyzkoušejte následující:

Vytiskněte úlohu, o které víte, že je v pořádku.

Pokud je to možné, připojte kabel USB a tiskárnu k jinému počítači a
vytiskněte úlohu, o které víte, že je v pořádku.

Odpojte kabel napájení, odpojte oba konce kabelu USB, opět je
zapojte a zapojte kabel napájení.

UPOZORNĚNÍ

Před připojením kabelu k tiskárně vždy odpojte tiskárnu od napájení. V
opačném případě může dojít k poškození tiskárny.

Při instalaci softwaru mohl být vybrán špatný ovladač tiskárny. Zkontrolujte,
zda je ve vlastnostech tiskárny vybrána tiskárna HP LaserJet 1000.

Problém může být v softwarové aplikaci. Zkuste tisknout z jiné aplikace.

Chybějící grafika nebo text, prázdné
stránky

Zkontrolujte, zda soubor neobsahuje prázdné stránky.

V tonerové kazetě mohla zůstat těsnicí páska. Vyjměte tonerovou
kazetu a vytáhněte lepící pásku. Znovu nainstalujte tonerovou kazetu.
Pokyny naleznete v části

Výměna tonerové kazety

.

Nastavení grafiky ve vlastnostech tiskárny nemuselo být správné pro
daný typ tiskové úlohy. Zkuste jiné nastavení grafiky ve vlastnostech
tiskárny. Další informace najdete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

Formát stránky se liší od formátu na jiné
tiskárně

Pokud jste k vytvoření dokumentu použili starší nebo jiný ovladač tiskárny
(software tiskárny) nebo nastavení vlastností tiskárny v softwaru jsou
odlišná, formát stránky se může změnit, budete-li tisknout pomocí nového
ovladače tiskárny nebo nového nastavení. Zkuste změnit rozlišení, formát
papíru, nastavení písma a další nastavení. Další informace najdete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

Kvalita grafiky

Nastavení grafiky mohlo být pro danou tiskovou úlohu nevhodné.
Zkontrolujte nastavení grafiky, například rozlišení ve vlastnostech tiskárny, a
nastavení upravte podle potřeby. Další informace najdete v části

Vlastnosti

tiskárny (ovladač)

.

background image

44

Kapitola 6 Poradce při potížích tiskárny

CSWW