HP LaserJet 1000 Printer - Rejstřík

background image

Rejstřík 97

Rejstřík

A

Akustika 70
America Online

přístup ke službám podpory online 66

C

CompuServe

přístup ke službám podpory online 66

Č

Čísla dílů 91
Čištění

dráha média 50
podávací válec 55
tiskárna 48

D

Dostupnost portů 71
Dráha média

čištění 50

Dvířka toneru 17

E

Ekologický program spotřebních materiálů HP 74
E

NERGY

S

TAR

73

Evropské středisko podpory zákazníků 63

F

Finské prohlášení o laseru 77
Finsko, prohlášení o laseru 77
Fólie

průvodce použitím médií 82
tisk 22

H

Hardware

instalace 7
rozšířená záruka 60
záruka 60

Hlavičkový papír

tisk 24

HP S upportPack 60, 67

CH

Chybová hlášení

na obrazovce 41
sekvence indikátorů 39

I

Indikátory stavu 15
Informace o objednávkách 91
Instalace

sdílené tiskárny 93
software 7

J

Japonské prohlášení EMI 76

K

Kanadské předpisy DOC 76
Kartón

průvodce použitím médií 83
tisk 25

Kontextová nápověda 29
Korejské prohlášení EMI 76
Kvalita tisku

nastavení 31
optimalizace 20
poradce při potížích 45

L

Licenční smlouva, software 86
List MSDS 74

M

Média

fólie, tisk 22
hlavičkový papír, tisk 24
kartón, tisk 25
obálky, tisk 23
optimalizace kvality tisku 20
podporované formáty a typy 20
průvodce použitím médií 81
předtištěné formuláře, tisk 24
specifikace 79
štítky, tisk 22
vlastní formát, tisk 25
výběr 20
zavedení 21

Média vlastního formátu

tisk 25

N

Napájení

převody napětí 18
vypnutí 18

Nápověda

vlastnosti tiskárny (ovladač) 29

Nastavení

kvalita tisku 31
vlastnosti tiskárny (ovladač) 28

Nástroje

získání 67

O

Obálky

průvodce použitím médií 82
tisk 23

Oddělovací podložka

výměna 56

Odstranění uvíznutého média 51
Ovladače tiskárny

získání 67

background image

98 Rejstřík

&6::

P

Papír

optimalizace kvality tisku 20
podporované formáty a typy 20
průvodce použitím médií 81
specifikace 79
výběr 20
zavedení 21

Podávací válec

čištění 55
výměna 53

Podpora

America Online 66
CD HP Support Assistant (Pomocník podpory HP) 67
CompuServe 66
dostupnost 60
Evropské středisko podpory zákazníků 63
HP S upportPack 60, 67
objednání příslušenství a spotřebního materiálu 67
pomoc při opravě produktu (USA a Kanada) 62
pozáruční 64
služby online 66
telefonní čísla podpory pro jednotlivé země a regiony 64
WWW 66
získání ovladačů tiskárny 67

Pomoc při opravě produktu 62
Poradce při potížích

hledání řešení 38
chybové zprávy na obrazovce 41
kvalita tisku 45
manipulace s médii 42
problémy vytištěných stránek 43
sekvence indikátorů 39
software 44
tiskárna 37
uvíznutí média 51
vady zobrazení 45

Požadavky na okolní prostředí 70
Problémy při manipulaci s médii 42
Problémy při manipulaci s papírem 42
Problémy vytištěných stránek 43
Program správy ekologických výrobků 73
Prohlášení o bezpečnosti laserových paprsků 76
Prohlášení o omezené záruce 87
Prohlášení o shodě 75
Prostor tonerové kazety

čištění 49

Předtištěné formuláře

tisk 24

Převody napětí 18
Příslušenství

informace o objednávkách 91
objednání přímo 67

R

Recyklace tonerových kazet 34
Režim EconoMode 31
Rozšířená záruka 60

S

Sdílené tiskárny

instalace 93

Sekvence indikátorů 39

Servis

dostupnost 60
formulář informací 61
hardware 60
pokyny pro opětovné zabalení tiskárny 60
rozšířená záruka 60
umístění kanceláří 68
USA a Kanada 62
vyhledání autorizovaných prodejců 67

Služby podpory online 66
Směrnice a předpisy 75
Software

instalace 7
licenční smlouva 86
poradce při potížích 44

Softwarové nástroje

získání 67

Součásti, tiskárna 14
Soulad s předpisy FCC 72
Spotřební materiál

informace o objednávkách 91
objednání přímo 67

Š

Štítky

průvodce použitím médií 82
tisk 22

T

Technické údaje

média 79
tiskárna 70

Technické údaje elektrického zařízení 70
Technické údaje o rozměrech, hmotnosti atp. 70
Těžká média

průvodce použitím médií 83

Tisk

fólie 22
hlavičkový papír 24
kartón 25
média vlastního formátu 25
obálky 23
předtištěné formuláře 24
štítky 22

Tisk N stran na list 30
Tiskárna

čištění 48
dvířka toneru 17
indikátory stavu 15
instalace hardwaru 7
instalace softwaru 7
kapacita a výkon tiskárny 71
poradce při potížích 37
převody napětí 18
sekvence indikátorů 39
součásti 14
specifikace 70
vstupní zásobník 15
vymezovače médií 16
vypnutí napájení 18
výstupní dráhy 16
zavedení média 21
zkušební stránka 58

background image

&6::

Rejstřík 99

Tiskárny, sdílené

instalace 93

Toner

režim EconoMode 31
změna rozložení 35

Tonerová kazeta

prohlášení o omezené záruce 89
předpokládaná životnost 34
recyklace 34
skladování 34
tonerové kazety jiných výrobců než HP 34
výměna 36

U

Umístění kanceláří 68
Uvíznutí

odstranění 51

Uvíznutí média

odstranění 51

Ú

Úlohy tisku

tisk N stran na list 30
více stránek na jeden list 30
vodoznaky 30
zrušení tiskové úlohy 31

Úspora toneru 31

V

Vady obrazu

nesprávně tvarované znaky 46
rozptýlený obrys toneru 47
skvrny od toneru 45
slabý tisk 45
šedé pozadí 45
šmouhy od toneru 46
uvolněný toner 46
vertikální čáry 45
vertikální opakované chyby 46
vlnitý text 47
vybledlý tisk 45
vynechání 45
záhyby 47
zkosení stránky 46
zkroucená média 47
zmačkání 47

Více stránek na list

tisk 30

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

nápověda 29
nastavení kvality tisku 31
přístup 28
tisk N stran na list 30
více stránek na jeden list 30
vodoznaky 30

Vodoznaky 30
Vstupní zásobník 15
Výchozí nastavení

kvalita tisku 31

vlastnosti tiskárny (ovladač) 28
Vymezovače médií 16
Výstupní dráhy 16

W

WWW

přístup ke službám podpory online 66

Z

Záruka

omezená 87
rozšířená 60
servis hardwaru 60
tonerová kazeta 89

Zkušební stránka 58
Zprávy na obrazovce 41
Zrušení tiskové úlohy 31

background image

100 Rejstřík

&6::

background image
background image

hp

LaserJet 1000