HP LaserJet 1000 Printer - FCC-overensstemmelse

background image

FCC-overensstemmelse

Dette udstyr er testet og overholder grænserne for en Klasse B-digitalenhed, i henhold til Afsnit 15
i FCC-bestemmelserne. Disse begrænsninger er designet for at give rimelig beskyttelse imod
skadelige forstyrrelser i installationer i private hjem. Dette udstyr genererer, bruger og kan afgive
radiofrekvensenergi. Hvis udstyret ikke installeres og bruges i henhold til instruktionerne, kan det
gribe forstyrrende ind i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil
forekomme forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelige forstyrrelser
ved radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret,
opfordres brugeren til at udbedre forstyrrelserne på en eller flere af følgende måder:

Drej eller flyt modtagerantennen.

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Bemærk!

Ændringer eller modifikationer af printeren, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hewlett-Packard, kan
gøre brugerens bemyndigelse til at betjene dette udstyr ugyldig.

Overholdelse af Klasse B-begrænsningerne under Afsnit 15 i FCC-reglerne påkræver brug af et
afskærmet interfacekabel.

background image

DAWW

Produktets miljøbeskyttelsesprogram 73