HP LaserJet 1000 Printer - Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti

background image

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti

Garantien for HP LaserJet 1000 Series-printeren afhænger af, hvornår og i hvilket land produktet
er købt.

I forbindelse med produkter, der kræver service, som er omfattet af garantien, bedes den enkelte
kunde henvende sig til det lokale kundesupportcenter. Se

Supportnumre

for at få yderligere

oplysninger. Hewlett-Packard vil opfylde garantien på én af følgende måder:

Reparere produktet.

Forsyne kunden med udskiftelige dele, som kunden kan anvende til at reparere produktet.

Udskifte produktet med en genfremstillet enhed.

Udskifte produktet med et nyt eller genfremstillet produkt med samme eller øget funktionalitet.

Refundere købsprisen.

Kræve, at kunden indleverer enheden til en autoriseret serviceudbyder.

1.

HP garanterer dig, slutbrugeren, at hardware, ekstraudstyr og forbrugsvarer fra HP vil være fri for fejl i materiale og
udførelse efter købsdatoen i den ovennævnte periode. Det påligger kunden at fremvise bevis for købsdatoen. Hvis
HP underrettes om sådanne defekter i garantiperioden, vil HP, efter eget valg, enten reparere eller ombytte
produkter, der viser sig at være defekte. Erstatningsprodukter kan enten være nye eller som nye, forudsat at de
pågældende produkter har en funktionalitet, som mindst svarer til de produkter, der erstattes.

2.

HP garanterer, at der ikke vil opstå fejl i HP -softwaren under udførelsen af programmeringsinstruktioner i den
ovenfor specificerede periode på grund af defekter i materiale og forarbejdning, når den installeres og bruges
korrekt. Hvis HP underrettes om sådanne defekter i garantiperioden, vil HP ombytte det softwaremedie, som ikke
udfører programmeringsinstruktioner på grund af sådanne defekter.

3.

HP garanterer ikke, at driften af HP -produkter vil foregå fejlfrit eller uden afbrydelser. Hvis HP ikke er i stand til,
inden for en rimelig tid, at reparere eller ombytte et produkt, således at det opnår en tilstand, som garanteret, har
kunden ret til at få købsprisen refunderet ved øjeblikkelig returnering af produktet.

4.

HP -produkter kan indeholde renoverede dele, der i ydelse svarer til nye dele, eller dele, som kan have været
genstand for tilfældig brug.

5.

Garantien dækker ikke defekter, som skyldes (a) forkert eller mangelfuld vedligeholdelse eller kalibrering,
(b) software, tilslutningsudstyr, dele eller forbrugsvarer, som ikke er fra HP, (c) uautoriseret modifikation eller
misbrug, (d) drift i et miljø, der ikke overholder de angivne specifikationer for produktet, eller (e) forkert klargøring
eller vedligeholdelse af placeringsstedet.

6.

HP PÅTAGER SIG INTET ANDET UDTRYKKELIGT ANSVAR OG STILLER IKKE ANDRE BETINGELSER, DET
VÆRE SIG SKRIFTLIGT ELLER MUNDTLIGT
. I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE
KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN GARANTI,
DER ER ANGIVET OVENFOR. Visse lande, stater eller provinser tillader ikke begrænsninger på, hvor lang tid
underforståede garantier gælder, hvorfor ovennævnte begrænsninger eller undtagelser måske ikke gælder dig.
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du har muligvis andre rettigheder, der varierer fra land til
land, stat til stat, eller provins til provins.

GARANTIENS VARIGHED:

Et år fra købsdato.

background image

88 Appendiks C Garanti og licens

DAWW

7.

I DET OMFANG, LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER RETSMIDLERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING
KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDLER. UNDTAGEN, SOM INDIKERET HEROVER, ER
HP ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA
ELLER FOR DIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER (INKLUSIVE TAB AF
FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANDEN SKADE, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET
KONTRAKTSRETLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET. I visse lande, stater eller
provinser er det ikke tilladt at fralægge sig eller begrænse tilfældige skader eller følgeskader, hvorfor ovennævnte
begrænsning og eksklusion muligvis ikke gælder dig.

VED KUNDETRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND: GARANTIBETINGELSERNE I DENNE
ERKLÆRING, EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET
OMFANG LOVEN TILLADER, DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR
SALGET AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILLÆG HERTIL.

background image

DAWW

Begrænset garanti for tonerkassettens levetid 89