עזרה HP LaserJet 1000 Printer

background image

use

hp LaserJet 1000

background image

background image


תספדמ

HP LaserJet 1000 Seriesשמתשמל ךירדמ

background image

םיירחסמ םינמיס תויוכז

Microsoft®

,

MS Windows

,

Windows®

ו

-

MS-

DOS®

הראב םימושר םיירחסמ םינמיס םניה

"

לש ב

Microsoft Corporation

.

Energy Star

®

הראב םושר ןמיס אוה

"

לש ב

United

States Environmental Protection Agency

)

תושרה

הביבסה תנגהל תיאקירמאה

(

.

Netscape

הראב םושר ירחסמ ןמיס אוה

"

לש ב

Netscape Communications Corporation

.

Zenographics

הראב םושר ירחסמ ןמיס אוה

"

לש ב

Zenographics, Incorporated

.

םינמיס תויהל םייושע ןאכ םירכזומש םירצומה ראש לכ

תומיאתמה תורבחה לש םיירחסמ

.

וירחא

ת

העדוה אלל םייונישל ןותנ הז ךמסמב לולכה עדימה

שארמ

.

Hewlett-Packard

והשלכ גוסמ תוירחא הקינעמ הניא

הז עדימל עגונב

.

HEWLETT-PACKARD

הריסמ

הרטמל המאתהו תוריחס יבגל אללכמ תוירחא שרופמב

תמיוסמ

.

Hewlett-Packard

רישי קזנ לכ לע תיארחא היהת אל

,

ףיקע

,

ירקמ

,

יתאצות

וא הקפסהל עגונב רחא וא

הז עדימב שומישל

.

©

םירצוי תויוכז

Hewlett-Packard Company 2001

ורומש תויוכזה לכ

ת

.

לופכש

,

םירוסא םוגרת וא המאתה

שארמ בתכב רושיא אלל

,

יקוחב השרומש יפכ דבלמ

םירצויה תויוכז

.

תספדמ לש שמתשמל

Hewlett-Packard

הרושקש

ןוישר קנעומ הז שמתשמל ךירדמל

:

א

(

םיקתוע סיפדהל

ישיא שומישל הז שמתשמל ךירדמ לש

,

לש וא ימינפ

רוכמל אל ךא הרבחה

,

הל וא שדחמ רוכמל

ךרדב ץיפ

םיסיפדתה תא תרחא

;

ו

-

ב

(

לש ינורטקלא קתוע ביצהל

תשר תרשב הז שמתשמל ךירדמ

,

השיגהש יאנתב
וא םיישיא םישמתשמל תלבגומ ינורטקלאה קתועל

תספדמ לש םיימינפ

Hewlett-Packard

הרושקש

הז שמתשמל ךירדמל

.

םוסרפ רפסמ

:

Q

1342

-

online

הנושאר הרודהמ

:

רבוטקוא

2001

.


Hewlett-Packard Company

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714 U.S.A.

background image

HEWW

ןכות

3

ןכות

1

הדובע תליחת

הזיראה ןכות תריקס

................................

................................

................................

.........................

8

םוקימה תנכה

................................

................................

................................

................................

.

8

הביבסה תמאתה

................................

................................

................................

.............................

9

תספדמה תנכות תנקתה

................................

................................

................................

...................

9

רנוטה תינסחמ תנכה

................................

................................

................................

......................

10

רנוטה תינסחמ תנקתה

................................

................................

................................

...................

10

הנזהה שגמ תניעט

................................

................................

................................

........................

10

ה לבכ רוביח

-

USB

................................

................................

................................

.......................

11

ילמשחה לבכה רוביח

................................

................................

................................

.....................

11

תספדמב תויעב ןורתפ

................................

................................

................................

....................

12

המלשוה הנקתהה

................................

................................

................................

.........................

12

2

ה

תספדמה תרכ

תספדמה יביכר יוהיז

................................

................................

................................

......................

14

תוירונ בצמ

................................

................................

................................

..............................

15

תספדמה לש הנזה שגמ

................................

................................

................................

.............

15

תספדמה לש הספדה ירמוח יליבומ

................................

................................

..............................

16

תספדמה לש טלפ יביתנ

................................

................................

................................

.............

16

רנוט תלד

................................

................................

................................

................................

17

תספדמה יוביכ

................................

................................

................................

..............................

18

חתמ תורמה תנבה

................................

................................

................................

........................

18

3

הספדה ירמוח

םירחא הספדה ירמוחו ריינ תריחב

................................

................................

................................

....

20

הספדה ירמוח לש םיגוסל הספדה תוכיא בוטימ

................................

................................

...................

20

הנזהה שגמב הספדה ירמוח תניעט

................................

................................

................................

..

21

םימיוסמ הספדה ירמוח לש םיגוס

................................

................................

................................

21

תוקבדמ וא םיפקש תספדה

................................

................................

................................

........

22

תופטעמ תספדה

................................

................................

................................

...........................

23

שארמ םיספדומ םיספט לעו םיבתכמ ריינ תספדה

................................

................................

...........

24

הכרב יסיטרכו תישיא םאתומ לדוגב הספדה ירמוח תספדה

................................

................................

...

25

4

הספדה תולטמ

תספדמה ינייפאמל הסינכ

)

ןקתה להנמ

(

עלו

הרז

................................

................................

..................

28

תספדמ ינייפאמ

)

ןקתה להנמ

(

................................

................................

................................

.....

28

תספדמ ינייפאמל תנווקמ הרזע

................................

................................

................................

...

29

םימ ינמיס תספדה

................................

................................

................................

.........................

30

דחא הספדה ירמוח ןויליג לע םידומע רפסמ תספדה

)

תספדה

N-up

(

................................

......................

30

הספדה תדובע לוטיב

................................

................................

................................

......................

31

הספדה תוכיא תורדגה תנבה

................................

................................

................................

...........

31

ב שומיש

-

EconoMode

)

רנוטב ןוכסיח

(

................................

................................

............................

31

5

רנוטה תינסחמב לופיט

ומיש

לש רנוטה תוינסחמב ש

HP

................................

................................

................................

......

34

תוינידמ

HP

לש ןניאש רנוט תוינסחמ יבגל

HP

................................

................................

...............

34

רנוט תוינסחמ ןוסחא

................................

................................

................................

......................

34

רנוט תינסחמ לש םייחה תלחות

................................

................................

................................

.......

34

רנוט תוינסחמ רוזחמ

................................

................................

................................

......................

34

background image

ןכות

HEWW

4

רנוטב ןוכסיח

................................

................................

................................

................................

34

רנוט לש שדחמ רוזיפ

................................

................................

................................

.....................

35

רנוטה תינסחמ תפלחה

................................

................................

................................

...................

36

6

תספדמב תויעב ןורתפ

ןורתפה תאיצמ

................................

................................

................................

..............................

38

וספדוה אל םידומעה

................................

................................

................................

..................

38

מע

םיספדומ םידו

,

היעב התייה לבא

................................

................................

..............................

38

תנקתומ הנכותה

,

םיספדומ םניא םידומע ךא

................................

................................

..................

38

תוירונ תוינבת בצמ

................................

................................

................................

....................

39

ךסמה לע האיגש תועדוה

................................

................................

................................

...........

41

הספדה ירמוחב לופיט תויעב

................................

................................

................................

.......

42

ךסמה לע הארנש הממ הנוש ספדומ דומע

................................

................................

.....................

43

תספדמה תנכותב תויעב

................................

................................

................................

............

44

הספדה תוכיא רופיש

................................

................................

................................

......................

45

תספדמה יוקינ

................................

................................

................................

...............................

48

וח ביתנ יוקינ

תספדמה לש הספדהה ירמ

................................

................................

.......................

50

תספדמב הספדה ירמוח תומיסח תרסה

................................

................................

.............................

51

ףוסיאה תלגלג תפלחה

................................

................................

................................

...................

53

ףוסיאה תלגלג יוקינ

................................

................................

................................

........................

55

תספדמה לש הדרפהה תדיפר תפלחה

................................

................................

..............................

56

עונמ תקידב ףד תספדה

................................

................................

................................

..................

58

7

הכימתו תוריש

תונימז

................................

................................

................................

................................

.........

60

הרמוח תוריש

................................

................................

................................

...............................

60

תבחרומ תוירחא

................................

................................

................................

............................

60

שדחמ תספדמה תזיראל תויחנה

................................

................................

................................

......

60

ריש עדימ ספוט

תו

................................

................................

................................

..........................

61

לש הכימת

Hewlett-Packard

................................

................................

................................

........

62

םירצומ ןוקיתב עויסו תוחוקל תכימת

)

הרא

"

הדנקו ב

(

................................

................................

.......

62

הפוריאב תוחוקל תכימת זכרמ

................................

................................

................................

....

63

הכימת ירפסמ

הנידמב

\

רוזא

................................

................................

................................

........

64

םינווקמ םיתוריש

................................

................................

................................

.......................

66

ינורטקלא עדימו הנכות ירזע תגשה

................................

................................

..............................

67

מ הקפסא וא םירזע לש הרישי הנמזה

-

Hewlett-Packard

................................

..............................

67

לש הכימתו עויס רוטילקת

Hewlett-Packard

................................

................................

...............

67

תוריש עדימ

Hewlett-Packard

................................

................................

................................

..

67

לש הכימת תליבח

HP

................................

................................

................................

...............

67

םלועה יבחרב תורישו תוריכמ ידרשמ

................................

................................

................................

68

background image

HEWW

ןכות

5

א חפסנ

תספדמ יטרפמ

םיטרפמ

................................

................................

................................

................................

.......

70

ןקתל תומיאת

FCC

................................

................................

................................

.......................

72

רצומל יתביבס לוהינ תינכות

................................

................................

................................

.............

73

הביבסה תנגה

................................

................................

................................

..........................

73

םירמוח לש תוחיטב ינותנ ןויליג

................................

................................

................................

........

74

הניקת תורהצה

................................

................................

................................

.............................

75

תומיאת תרהצה

................................

................................

................................

.......................

75

רזייל תוחיטב תרהצה

................................

................................

................................

................

76

Canadian DOC regulations

................................

................................

................................

..

76

Korean EMI statement

................................

................................

................................

..........

76

Japanese EMI statement

................................

................................

................................

......

76

Laser statement for Finland

................................

................................

................................

..

7

7

ב חפסנ

הספדה ירמוח יטרפמ

תספדמל הספדה ירמוח טרפמ

................................

................................

................................

.........

80

םיכמתנ הספדה ירמוח ילדוג

)

תספדמ

(

................................

................................

..............................

80

ירמוחב שומישל תויחנה

הספדה

................................

................................

................................

.......

81

ריינ

................................

................................

................................

................................

........

81

תוקבדמ

................................

................................

................................

................................

..

82

םיפקש

................................

................................

................................

................................

....

82

תופטעמ

................................

................................

................................

................................

..

82

םידבכ הספדה ירמוחו תויסיטרכ

................................

................................

................................

..

83

ג חפסנ

ןוישרו תוירחא

לש הנכות ןוישר םכסה

Hewlett-Packard

................................

................................

........................

86

לש תוירחא תלבגה תרהצה

Hewlett-Packard

................................

................................

..................

87

רנוט תינסחמ ייחל תלבגומ תוירחא

................................

................................

................................

...

89

ד חפסנ

תונמזהל עדימו םירזע

ה חפסנ

ספדמ תנקתה

תופתושמ תו

ב תפתושמ תספדמ תנקתה

-

Windows 98

ו

-

Millennium

................................

................................

..

94

ב תפתושמ תספדמ תנקתה

-

Windows 2000

................................

................................

...................

95

ב תפתושמ תספדמ תנקתה

-

Windows XP

................................

................................

......................

96

חתפמ

background image
background image

HEWW

7