HP LaserJet 1000 Printer -  אחריות ורשיון ג

background image

ןוישרו תוירחא

ג

םיאבה םיאשונה לע עדימ קפסמ הז קרפ

:

••••

לש הנכות ןוישר םכסה

Packard

-

Hewlett

••••

תרהצה

לש תוירחא תלבגה

Packard

-

Hewlett

••••

רנוט תינסחמ ייחל תלבגומ תוירחא

background imageןוישרו תוירחא ג חפסנ

HEWW

86

לש הנכות ןוישר םכסה

Hewlett-Packard

בל םיש

:

לש הנכותה ןוישר יאנתל ףופכ הנכותב שומישה

HP

ןלהל םיטרופמה

.

תלבק ןייצמ הנכותב שומיש

הז ןוישר םכסה יאנת

.

לש הנכות ןוישר יאנת

HP

םע דרפנ םותח םכסה ךדיב םא אלא תיוולנה הנכותב ךלש שומישה לע םילח םיאבה ןוישרה יאנת

Hewlett-

Packard

.

ןוישר תקנעה

.

Hewlett-Packard

הנכותה לש דחא קתועב שומישל ןוישר ךל הקינעמ

.

"

שומיש

"

ןוסחא ושוריפ

,

הניעט

,

הנקתה

,

הלעפה

,

הנכותה תגצה וא

.

לש ןהשלכ הרקב וא ןוישר תונוכת לטבל וא הנכותה תא תונשל ןיא

הנכותה

.

שומישל אוה הנכותה ןוישר םא

"

וב

-

ינמז

"

,

םישמתשמ לש יברמה רפסמהמ רתוי בר רפסמל רשפאל ןיא

וב הנכותב שמתשהל םישרומ

-

תינמז

.

תולעב

.

לע םירצוי תויוכזב המושרו תולעבב הנכותה

-

ידי

Hewlett-Packard

יקפס וא

הלש ישילש דצ

.

וניא ןוישרה

הנכותב תויוכז לש יהשלכ הריכמ הווהמ וניאו הנכותה לע תולעב וא תוכז לכ קינעמ

.

לש ישילש דצ יקפס

Hewlett-

Packard

הלא ןוישר יאנת לש יהשלכ הרפה לש הרקמב םהיתויוכז לע ןגהל םייושע

.

תומאתהו םיקתוע

.

טמל הנכותה לש תומאתה וא םיקתוע ןיכהל רתומ

המאתה וא הקתעה רשאכ וא הזינג תור

הנכותב השרומה שומישב ינויח דעצ םיווהמ

.

תירוקמה הנכותב תויוצמה םירצויה תויוכז תועדוה לכ תא רזחשל שי

תומאתהה וא םיקתועה לכב

.

יהשלכ תירוביצ תשר לא הנכותה תא קיתעהל ןיא

.

םירוסא םהשלכ חונעפו קוריפ

.

ש רוחאל רודיה עצבל וא קרפל ןיא

תרבחמ בתכב םדקומ רושיא אלל הנכותה ל

HP

.

םידחא טופיש ירוזאב

,

מ רושיאב ךרוצ ןיאו ןכתי

-

HP

םילבגומ רוחאל רודיה וא קוריפל

.

לע

-

השירד יפ

,

קפסל ךילע

ל

-

HP

ועצובש םהשלכ רוחאל רודיה וא קוריפ יבגל ריבס טוריפב עדימ

.

הז חונעפ םא אלא הנכותה תא חנעפל ןיא

ינויח קלח הווהמ

הנכותה תלועפב

.

הרבעה

.

הנכותה לש הרבעה לכ םע תיטמוטוא גופי ןוישרה ףקות

.

הרבעהה םע

,

הנכותה תא קפסל ךילע

,

ללוכ