HP LaserJet 1000 Printer - מגש הזנה של המדפסת

background image

בצמ תוירונ תוינבת

."

הרעה

תספדמה לש הנזה שגמ

ףרוצמה הנזהה שגמ

,

תספדמה תיזחב םקוממש

,

דע ליכהל לוכי

250

ריינ לש תונויליג

75

םרג

/

מ

'

2

,

תופטעמ

םירחא הספדה ירמוח וא תובורמ

.

הספדה ירמוח לש םיגוס תודוא ףסונ עדימל

,

ב ןייע

"

הספדה ירמוח יטרפמ

."

תירונ

הארתה

תירונ

ןכומ

)

קורי

(

background image

2

תספדמה תרכה

HEWW

16

תספדמה לש הספדה ירמוח יליבומ

םידדצ הספדה ירמוח יליבומו םיכורא הספדה ירמוח ךמות ללוכ טלקה שגמ

.

םיחיטבמ הספדהה ירמוח יליבומ

א הניא הספדההשו יוארכ תספדמב םינזומ הספדהה ירמוחש

תינוסכל

)