HP LaserJet 1000 Printer - בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים

background image

רתויב הבוטה הספדהה תוכיא תלבקל

,

תוספדמל םידעוימש םייתוכיא הספדה ירמוחב קר שמתשה

רזייל

.

ירמוחו ריינ יטרפמ טוריפל

הספדה

,

ב ןייע

"

תספדמל הספדה ירמוח יטרפמ

."

הספדה ירמוח לש הלודג תומכ תשיכר ינפל

,

הספדהה ירמוח לש המגוד קודב דימת

.

ךלש הספדהה ירמוח קפס לע

ב תוטרופמש תושירדה תא ריכהל

"

ריינל תויחנה

"

ו

"

תרחא הספדה תיידמ

) "

רפסמ קלח

5963

-

7863

לש

HP

.(

עדימל

ףסונ

,

ב ןייע

"

וח יטרפמ

תספדמל הספדה ירמ

."

הרעה