HP LaserJet 1000 Printer - הדפסת מעטפות

background image

תופטעמ תספדה

ל תוספדמל תוצלמומש תופטעמב קר שמתשה

רזיי

.

ףסונ עדימל

,

ב ןייע

"

יטרפמ

תספדמל הספדה ירמוח

."

1

הספדהב לסלתסהל תופטעמהמ עונמל ידכ

,

רישיה טלפה תלד תא חתפ

.

2

תופטעמה תניעט ינפל

,

פואב ץוח יפלכ הספדהה ירמוח יליבומ תא זזה

ן

תופטעמהמ םיבחר טעמ ויהיש

.

3

הספדהל דעוימש דצהו םינפל הנופ לובה םע דצה רשאכ תופטעמה תא חנה

הלעמ יפלכ הנופ

.

הרעה

רצקה הצקב תינושל שי תופטעמב םא

,

הליחת הז דצ תספדמל ןזה

.

4

תופטעמה בחורו ךרואל הספדהה ירמוח יליבומ תא םאתה

.

תא חתפ

תספדמה ינייפאמ

.

תוארוהל

,

ע

ב ןיי

"

תספדמ ינייפאמ

)

ןקתה להנמ

(

."

לע ץחל

הייסיטרכה

ריינ

,

רחב

Envelope

)

הפטעמ

(

תחתפנה המישרהמ

בטמ

רובע

לע ץחלו

רושיא

.

5

הנזהה שגמ הסכמ תא םיש

.

background image

3

הספדה ירמוח

HEWW

24

שארמ םיספדומ םיספט לעו םיבתכמ ריינ תספדה

שארמ םיספדומ םיספט וא םיבתכמ ריינ תספ

1

רשאכ הספדהה ירמוח תא ןעט

הלעמ יפלכ הנופ הספדהל דעוימש דצהו םינפל הנופ ןוילעה דצה

.

תא םאתה