HP LaserJet 1000 Printer - הדפסת נייר מכתבים ועל טפסים מודפסים מראש

background image

הספדהה ירמוח בחורל הספדהה ירמוח יליבומ

.

2

תספדמה ינייפאמ תא חתפ

.

תוארוהל

,

ב ןייע

"

תספדמ ינייפאמ

)

ןקתה להנמ

(

."

הייסיטרכה לע ץחל

ריינ

,

רחב

תחתפנה המישרהמ םימיאתמה הספדהה ירמוח תא

רובע בטמ

לע ץחלו

רושיא

.

3

ךמסמה תא ספדה

.

םידומע רפסמ םע ךמסמ וירחאלו םיבתכמ ריינ לע דחא רעש דומע סיפדהל ידכ

,

םיליגרה הספדהה ירמוח תא ןעט

הנזהה שגמב

.

םיליגרה הספדהה ירמוחל לעמ םיבתכמ ריינ ןויליג חנה

.

םיבתכמה ריינ תא תיטמוטוא סיפדת תספדמה

הליחת

.

הרעה

background image

HEWW