HP LaserJet 1000 Printer - הדפסת שקפים או מדבקות

background image

תספדמה ינייפאמ תא חתפ

.

תוארוהל

,

ב ןייע

"

תספדמ ינייפאמ

)

ןקתה להנמ

(

."

הייסיטרכה לע ץחל

ריינ

,

רחב

Transparency

)

ףקש

(

וא

Labels

)

תוקבדמ

(

תחתפנה המישרהמ

רובע בטמ

לע ץחלו

רושיא

.

5

ךמסמה תא ספדה

.

דחי קבדיהל הספדהה ירמוחמ עונמל ידכ

,

לש ירוחאה קלחהמ הספדהה ירמוח תא רסה

רשי חטשמ לע םיספדומה םיפדה תא חנהו םתספדה םע תספדמה

.

background image

HEWW

תופטעמ תספדה

23