HP LaserJet 1000 Printer - טעינת חומרי הדפסה במגש ההזנה

background image

םישדח הספדה ירמוח תפסוה תעב

,

ירמוח תליבח תא רשיילו הנזהה שגממ הספדהה ירמוח לכ תא ריסהל דפקה

השדחה הספדהה

.

וב תספדמב תונויליג רפסמ תנזה תענומ וז הלועפ

-

הספדה ירמוח תומיסח התיחפמו תינמז

.

רעה

ה