HP LaserJet 1000 Printer - מיטוב איכות הדפסה לסוגים של חומרי הדפסה

background image

הספדה ירמוח לש םיגוסל הספדה תוכיא בוטימ

ה תרוטרפמט

-

Fuser

םיספדומה םיכמסמה תוכיא לע העיפשמ תספדמה עונמ לש

.

ירמוח לש םינוש םיגוס

לש תונוש תורוטרפמט םישרוד הספדה

Fuser

הספדהה תוכיא תא בטמל ידכ עונמ

.

תספדמה ןקתה להנמב

ןייצל ךתורשפאב

הספדהל םישמשמש הספדהה ירמוח גוס תא

.

ה תרוטרפמט תא הנשמ וז הלועפ

-

Fuser

לש

הספדה ירמוח לש הז גוסל המיאתמש הרוטרפמטל תספדמה

.

גוס יוניש

הספדהה ירמוח

תספדמה ןקתה להנמב

1

תספדמה ינייפאמ תא חתפ

.

תוארוהל

,

ב ןייע

"

תספדמ ינייפאמ

)

ןקתה להנמ

(

."

2

הייסיטרכה לע ץחל

ריינ

.

3

חב

תחתפנה המישרהמ הספדהה ירמוח גוס תא ר

רובע בטמ

.

4

לע ץחל

רושיא

.

דחוימ לדוגב הספדה ירמוח לע הספדה תעב תיטמוטוא תונטק הספדה תויוריהמ

.

הרעה

background image

HEWW

תניעט

הספדה ירמוח

הנזהה שגמב

21

ה שגמב הספדה ירמוח תניעט

הנזה

דע ליכהל לוכי טלקה שגמ

250

לקשמב ריינ יפד

75

םרג

/

מ

'

2

)

20

תורביל

(

ירמוח לש םיפד לש רתוי ןטק רפסמ וא

רתוי םידבכ הספדה

)

לש הליבח

25

מ

"

תוחפ וא מ

.(

דצהו םינפל הנופ ןוילעה דצה רשאכ הספדהה ירמוח תא ןעט

הלעמ יפלכ הנופ הספדהל דעוימש

.

דהו ריינ תומיסח עונמל ידכ

הטומ הספ

,

ירמוח יליבומ תא םאתה דימת

םיכוראה הספדהה ירמוח ךמותו םיידדצה הספדהה

.

םיטמוקמ הספדה ירמוח לע סיפדהל הסנת םא

,

תרחא הרוצב םימוגפ וא םילפוקמ

,

עקתיהל םילולע םה

.

ףסונ עדימל

,

ב ןייע

"

תספדמל הספדה ירמוח יטרפמ

."

תוריהז