HP LaserJet 1000 Printer - שימוש ב- EconoMode (חיסכון בטונר)

background image

הספדה תוכיא תורדגה תנבה

הספדהה תוכיא תורדגה

הקיפרגה תספדה ןונגסו דומעה לש הספדהה תוהכ וא תוריהב לע תועיפשמ

.

ףסונב

,

םיוסמ הספדה ירמוח גוסל הספדהה תוכיא תא בטמל ידכ הספדהה תוכיא תורדגהב שמתשהל ךתורשפאב

.

עדימל

ףסונ

,

ב ןייע

"

הספדה ירמוח לש םיגוסל הספדה תוכיא בוטימ

."

תוספדומש תודובעה יגוס תא םיאתהל ידכ תספדמה ינייפאמב תורדגהה תא תונשל ךתורשפאב

.

תויורשפא ןלהל

הספדהה תוכיא

:

••••

תיבטימ תוכיא

:

א

לש היצולוזרב הסיפדמ וז תורשפ

600 dpi

רתויב הבוטה הספדהה תוכיא תא תקפסמו

.

יהוז

לדחמה תרירב תרדגה

.

••••

300 dpi

:

א

רתוי רהמ הדובעה תא סיפדהל תנמ לע רתוי הכומנ טעמ היצלוזרב הסיפדמ וז תורשפ

.

••••

תישיא תמאתומ

:

ב

ךלשמ תישיא תומאתומ הספדה תוכיא תורדגה ןייצל ידכ וז תורשפאב שמתשהל ךתורשפא

.

••••

EconoMode

)

ןוכסיח

רנוטב

:(

א

רנוט תוחפב שומיש ךות הסיפדמ וז תורשפ

.

תספדהל תישומיש וז תורשפא

תוטויט

.

הספדהה תוכיא תורדגה יוניש

1

תספדמה ינייפאמ תא חתפ

.

תוארוהל

,

ב ןייע

"

תספדמ ינייפאמ

)

ןקתה להנמ

(

."

2

הייסיטרכה לע ץחל

רומיג

)

Finishing

.(

3

הספדה תוכיא תורשפאה תא רחב

)

Print Quality

.(

4

כ

תרחבש תורשפאה רובע הקיפרגהו טלפה תורדגה תא תונשלו גיצהל יד

,

לע ץחל

םיטרפ

)

Details

.(

ב שומיש

-

EconoMode

)

רנוטב ןוכסיח

(

EconoMode

רנוטה תינסחמ ייח תכראהל תניוצמ הטיש איה

.

תורשפאה

EconoMode

כב תשמתשמ

רנוט תומ

הליגר הספדה רשאמ תרכינ הדימב הנטק

.

הברהב הריהב תספדומה הנומתה

,

תוטויט תספדהל המיאתמ איה ךא

תוהגהו

.

תורשפאה תא ךופהל ידכ

EconoMode

הנימזל

,

תספדמה ינייפאמ תא חתפ

.

תוארוהל

,

ב ןייע

"

ינייפאמ

תספדמ

)

ןקתה להנמ

(

."

הייסיטרכה לע ץחל

רומיג

)

Finishing

(

,

רחב

EconoMode

)

רנוטב ןוכסיח

(

לע ץחלו

רושיא

)

OK

.(

background image

4

הספדה תולטמ

HEWW

32

background image

HEWW

33