HP LaserJet 1000 Printer - שקפים

background image

םיפקש

לש הרוטרפמטב דומעל םיבייח םיפקשה

200°C

)

392°F

(

,

תספדמה לש תיברמה הרוטרפמטה

.

תופטעמ

הפטעמ הנבמ

יטירק םרוג אוה הפטעמה הנבמ

.

וק

הבר הדימב םינתשמ תופטעמ לופיק יו

,

םינרצי ןיב קר אל

,

ךותב ףא אלא

ןרצי ותוא לש הספוק

.

תופטעמה תוכיאב היולת תופטעמ לע תחלצומ הספדה

.

תופטעמ תריחב תעב

,

תא קודב

םיאבה םיביכרמה

:

••••

לקשמ

:

לע הלעי אל הפטעמה ריינ לקשמ

105

םרג

\

מ

2

,

המיסח שחרתהל הלולע תרחא

.

••••

הנבמ

:

הה ינפל

הספד

,

מ תוחפ םע תוחוטש תויהל תופטעמה לע

-

6

מ

"

מ

)

0.25

ץניא

'

(

ליכהל אלו לוסלס

ריווא

.

תויעבל םורגל תולולע ריווא ןכותב תואלוכה תופטעמ

.

••••

בצמ

:

תוטמוקמ ןניא תופטעמש אדו

,