HP LaserJet 1000 Printer - תאימות לתקן FCC

background image

קיפמ הז דויצ

,

שמתשמ

,

יושעו

וידר תורידתב היגרנא ןירקהל

.

תוארוהל םאתהב אלש הז דויצב שומישו הנקתה

,

ע

תוקיזמ תוערפהל םורגל םילול

וידר תרושקתל

.

תאז םע

,

םיוסמ ןקתמב תוערפה הנייהת אלש יהשלכ הבורע ןיא

.

תוערפהל םרוג הז דויצ םא

היזיוולט וא וידר תטילקב

,

דויצה לש הקלדהו יוביכ ידי לע עובקל ןתינש יפכ

,

תא ןקתלו תוסנל שמתשמה לע

יאבה םיעצמאהמ רתוי וא דחא תועצמאב הערפהה

ם

:

••••

הטילקה תנטנא םוקימ וא ןוויכ יוניש

.

••••

טלקמל דויצה ןיב קחרמה תלדגה

.

••••

טלקמה רבוחמ וילאש לגעמהמ הנוש לגעמב עקשל דויצה רוביח

.

••••

וידר יאנכטל וא ןכוסל היינפ

/

הסונמ היזיוולט

.

ידי לע תושרופמ םירשואמ םניאש תספדמב םהשלכ םייוניש

Hewlett-Packard

לע

שמתשמה תוכז ףקות תא לטבל םילו

הז דויצ ליעפהל

.

גוס תולבגהב דומעל ידכ ךכוסמ קשממ לבכב שמתשהל שי

B

קלח לש

15

יקוחב

FCC

.

הרעה

background image

HEWW

יתביבס לוהינ תינכות

73