HP LaserJet 1000 Printer - החלפת רפידת ההפרדה של המדפסת

background image

השדח הדרפה תדיפר ןימזהל ידכ

,

ב ןייע

"

תונמזהל עדימו םירזע

."

1

ספדמהמ ילמשחה לבכה תא קתנ

ררקתהל הל חנהו ת

2

הנזהה שגמ תא רסה

.

3

הלוחכה הדרפהה תדיפר תא אצמ

.

4

יציפקה סיסבהמ הדרפהה תדיפר תא איצוהל ידכ

,

ץירחב חוטש גרבמ סנכה

תוינושלה רורחשל דע ותוא בבוסו הדרפהה תדיפר תחתש

.

5

הטמ יציפקה סיסבה תא ףוחדו חתפה ךרד תחא די טשוה

)

A

(

היינשה דיב

,

רפהה תדיפר תא ךושמ

הלעמל הד

)

B

.(

6

תחא דיב

,

הדרפהה תדיפר לש ץירחב השדחה הדרפהה תדיפר תא םקמ

תמדוקה

)

A

.(

סיסבה תא ףוחדו הנזהה שגמ חתפ ךרד היינשה דיה תא טשוה

הטמ יציפקה

)

A

.(

הרעה

הכלהכ הדיפרה תא ביצהל ךל עייסל ידכ רתוי הלודג ןימימ תינושלה

.

אבה דומעב ךשמה

.

background image

HEWW

תספדמה לש הדרפהה תדיפר תפלחה

57

7

ש תא בטיה רוגס

השיקנ עמשיהל דע הדרפהה תדיפר לש םידדצה ינ

.

תוריהז

יציפקה סיסבה ןיבל הניב חוורמ ןיאשו הרשי הדרפהה תדיפרש אדו

.

תדיפר םא

דחא דצב חוורמ ונשי םא וא הרשי הניא הדרפהה

,

התוא רסה

,

תינושלהש אדו

ןימימ רתוי הלודגה

,

םידדצה ינש תא ףוחדו הדרפהה תדיפר תא שדחמ סנכה

השיקנ עמשיהל דע םמוקמל

.

8

ףוסיאה תלגלג תא שדחמ ןקתה

,

הנזהה שגמו רנוטה תינסחמ

.

תא רבח

שדחמ הליעפהל ידכ למשחל תספדמה

.

background image

6