HP LaserJet 1000 Printer - הסרת חסימות חומרי הדפסה במדפסת

background image

תספדמב הספדה ירמוח תומיסח תרסה

51

תספדמב הספדה ירמוח תומיסח תרסה

םעפ ידמ

,

הספדה תדובע ךלהמב םיעקתנ הספדה ירמוח

.

תוביסהמ קלח ןלהל

:

••••

ידמ אלמו הכלהכ אלש ןועט הנזהה שגמ

.

ףסונ עדימל

,

האר

"

הנזהה שגמב הספדה ירמוח תניעט

."

••••

ירמוח

יטרפמ לע םינוע םניא הספדהה

HP

.

ףסונ עדימל

,

ב ןייע

"

תספדמל הספדה ירמוח יטרפמ

."

םישדח הספדה ירמוח תפסוה תעב

,

הספדהה ירמוח תליבח תא רשייו הנזהה שגממ הספדהה ירמוח לכ תא דימת רסה

השדחה

.

וב תספדמב תונויליג רפסמ תנזה תענומ וז הלועפ

-

דה ירמוח תומיסח התיחפמו תינמז

הספ

.

הרעה

תספדמה לש סוטטסה תוירונו הנכותב האיגש תעדוה תועצמאב תנייוצמ הספדה ירמוח תמיסח

.

ףסונ עדימל

,

האר

"

בצמ תוירונ תוינבת

."

הספדה ירמוח תמיסחל םייסופיט םימוקימ

••••

רנוטה תינסחמ רוזא

:

תוארוהל

,

האר

"

עקתנש ףד תרסה

."

••••

הנזה שגמ רוזא

:

הה שגממ טלוב דומעה םא

הנז

,

ותוא עורקל ילבמ הנזהה שגממ תונידעב וריסהל הסנ

.

םא

תודגנתהב שח התא

,

תוארוהל

,

האר

"

עקתנש ףד תרסה

."

••••

טלפ יביתנ

:

טלפה שגממ טלוב דומעה םא

,

ותוא עורקל ילבמ תונידעב וריסהל הסנ

.

תודגנתהב שח התא םא

,

תוארוהל

,

האר

"

עקתנש ףד תרסה

."

הספדה ירמוח תמיסח רחאל

,

יושע

תספדמב חורמ רנוט תויהל

.

תונויליג רפסמ תספדה רחאל הקנתי הז רנוט

.

הרעה

background image

6

תספדמב תויעב ןורתפ

HEWW

52

עקתנש ףד תרסה

תוריהז

דומעה לע רנוט תחירמל םורגל תויושע הספדה ירמוח תומיסח

.

לע רנוט ךפשנ םא

םידגבה

,

םירק םימב םידגבה תא ץחרו השבי תילטמ תועצמאב רנוטה תא בגנ

.

םימ

תא דימתל ועבקי םימח

דבה לע רנוטה

.

1

רישיה טלפה תלד תאו רנוטה תלד תא חתפ

.

2

הטמ יפלכ ועקתנש הספדה ירמוח רורחש תוידי תא בבוס

.

תוריהז

רנוטה תינסחמל קזנ עונמל ידכ

,

רואל התוא ףושחל ןיא

.

3

דצב התוא חנהו רנוטה תינסחמ תא רסה

.

4

םיידיה יתש

,

ספדהה ירמוח לש יולגה קלחב זוחא

ה

)

עצמאה ללוכ

(

תוריהזבו

תספדמל ץוחמ התוא ךושמ

.

רנוטה תינסחמ רוזאב תומיסח קודבל דפקה

)

A

(

רישיה טלפה ביתנבו

)

B

.(

5

ועקתנש הספדהה ירמוח תרסה רחאל

,

רוגסו רנוטה תינסחמ תא שדחמ ןקתה

רישיה טלפה תלד תאו רנוטה תלד תא

.

הרעה

טוא תורגסנ ועקתנש הספדהה ירמוח רורחש תוידי

טלפה תלד תריגס םע תיטמו

רישיה

.

הספדהה ירמוח תמיסח תרסה רחאל

,

למשחהמ תספדמה תא קתנל ךרטצתש ןכתיי

בוש הרבחלו

.

הרעה

םישדח הספדה ירמוח תפסוה תעב

,

רשייו הנזהה שגממ הספדהה ירמוח לכ תא רסה

השדחה הספדהה ירמוח תליבח תא

.

background image

HEWW

יוקינ

ףוסיאה תלגלג

53

ףוסיאה תלגלג תפלחה

עובק ןפואב הכלהכ הספדהה ירמוח תא תפסוא הניא תספדמה םא

)

ללכ םינזומ אל

ןזומ דחא ןויליגמ רתוי וא הספדה ירמוח

(

,

תא תוקנל וא ףילחהל ךילע היהיש ןכתיי

ףוסיאה תלגלג

.

השדח ףוסיא תלגלג ןימזהל ידכ

,

ב ןייע

"

תונמזהל עדימו םירזע

."

תוריהז

יא

תספדמב עוגפל יושע הז ךילה תמלשה

.

1

ררקתהל הל חנהו תספדמהמ ילמשחה לבכה תא קתנ

.

2

רנוטה תינסחמ תא רסהו רנוטה תלד תא חתפ

.

3