HP LaserJet 1000 Printer - בעיות טיפול בחומרי הדפסה

background image

בשחמב ןימזש חישקה קסידה

.

הלא םיביכר ביחרהל הסנ

.

דואמ תיטיא הספדהה תדובע

background image

HEWW

תספדמה יוקינ

43

ךסמה לע הארנש הממ הנוש ספדומ דומע

ספדומ ףד תויעב

ןורתפ

היעב

ה לבכש ןכתיי

-

USB

םוגפ וא ררחושמ

.

תואבה תולועפה תא הסנ

••••

רבעב החילצהש הדובע סיפדהל הסנ

.

••••

רשפאה תדימב

,

ה לבכ תא רבח

-

USB

הסנו רחא בשחמל תספדמהו

רבעב החילצהש הדובע סיפדהל

.

••••

ילמשחה לבכה תא קתנ

,

ה לבכ תא קתנ

-

USB

צקה ינשב

תוו

,

שדחמ רבח

ה לבכ תא

-

USB

ילמשחה לבכה תא בוש רבחו תווצקה ינשב

.

תוריהז

תספדמל לבכה רוביח ינפל

,

למשחהמ תספדמה תא קתנ דימת

.

תרחא

,

קזניהל הלולע תספדמה

.

תנקתה תעב יוגש תספדמ ןקתה להנמ רחבנש ןכתיי

הנכתה

.

רוחבל דפקה

HP

LaserJet 1000

תספדמה ינייפאמב

.

הנשיש ןכתיי

םושייב היעב

הנכתה

.