HP LaserJet 1000 Printer - הודעות שגיאה על המסך

background image

תואבה תולועפה תא הסנ

:

••••

בשחמה תא שדחמ לעפה

.

••••

םעפ לכב דחא הנכות םושיי ליעפהל דפקה

.

האיציל השיג תורשפא ןיא

)

רחא םושיי ידי לע שומישב

(

בשחמה לש תכרעמה יבאשמב היעב

)

ז

חישק קסיד וא ןורכי

(

ב השחרתה

-

Windows

.

וז האיגש תוקנל ידכ

,

בשחמה תא שדחמ לעפה

.

דיתעב וז האיגש תושחרתה תעינמב עייסל ידכ

,

לכב וא קלחב שמתשה

תואבה תוצלמהה

:

••••

וב םימושיי תוחפ לעפה

-

תינמז

.

םהב שמתשמ ךניאש םימושיי רוגס

,

םוקמב

םתוא רעזמל

.

ךסמ ירמוש ןוגכ תוינכות

,

דוב

םיסוריו יק

,

סקפ תנכות

/

הנעמ

הספדהל םישורד תויהל םייושעש םיבאשמב תושמתשמ טירפת תוינכותו

.

••••

הספדה ןמזב

,

בר ןורכיז תושרודש תולטמ עוציבמ ענמיה

,

סקפ חולשמ ןוגכ

ואדיו ןוטרס תנרקה וא

.

••••

םיינמזה םיצבקה לכ תא קחמ

)

file_name.tmp

(

תוירפסהמ

Temp

,

ןוגכ

C:\Windows\Temp

.

••••

ספדה

רתוי הכומנ היצולוזרב

.

תיקוח יתלב הלועפ

/

הנגה לשכ

יללכ

/

תאיגש

Spool 32

background image

6

תספדמב תויעב ןורתפ

HEWW

42

הספדה ירמוחב לופיט תויעב

הספדה ירמוחב לופיט תויעב

)

ךשמה

(

ןורתפ

היעב

••••

תופסונ תוארוהל

,

האר

"

תספדמב הספדה ירמוח תומיסח תרסה

."

••••

םיטרפמה לע םינועש הספדה ירמוח לע סיפדהל דפקה

.

ףסונ עדימל

,

ןייע

ב

"

תספדמל הספדה ירמוח יטרפמ

."

••••

םיטמוקמ םניאש הספדה ירמוח לע סיפדהל דפקה

,

םימוגפ וא םילפוקמ

.

••••

היקנ תספדמהש אדו

.

ףסונ עדימל

,

האר

"

לש הספדהה ירמוח ביתנ יוקינ

דמה

תספ

."

••••

רישיה טלפה ביתנ ךרד הספדה תעב

,

ידכ בוש התוא חתפו תלדה תא רוגס

ועקתנש הספדהה ירמוח רורחש תוידיש אדוול

תורוגס

.

ועקתנ הספדה ירמוח

••••

ףסונ עדימל

,

ב ןייע

"

הטומ דומע

."

••••

שומישבש הספדהה ירמוח ךרואלו בחורל הספדהה ירמוח יליבומ תא םאתה

בוש סיפדהל הסנו

.

ףסונ עדימל

,

האר

"

תספדמה לש הספדה ירמוח יליבומ

"

וא

"

הנזהה שגמב הספדה ירמוח תניעט

."

תינוסכלא הספדה

)

המוקע

(

••••

ידמ אלמ הנזהה שגמש ןכתיי

.

ףסונ עדימל

,

האר

"

הספדה ירמוח תניעט

הנזהה שגמב

."

••••

םיטמוקמ םניא הספדהה ירמוחש אדו

,

םימוגפ וא םילפוקמ

.

••••

קוחש תספדמה לש הדרפהה תדיפרש ןכתיי

ה

.

ףסונ עדימל

,

האר

"

תפלחה

תספדמה לש הדרפהה תדיפר

."

הספדה ירמוח ןויליגמ רתוי

וב תספדמב ןזומ דחא

-

תינמז

המוגפ וא תכלכולמ ףוסיאה תלגלגש ןכתיי

.

תוארוהל

,

האר

"

ףוסיאה תלגלג יוקינ

"

וא

"

ףוסיאה תלגלג תפלחה

."

ירמוח תכשומ הניא תספדמה

הנזהה שגממ הספדה

••••

ףסונ עדימל

,

ע

ב ןיי

"

לג וא לוסלס

."

••••

תורישי סיפדהל ידכ רישיה טלפה תלד תא חתפ

.

ףסונ עדימל

,

האר

"

יביתנ

תספדמה לש טלפ

"

וא

"

הספדה ירמוח

."

תא תלסלסמ תספדמה

הספדה ירמוחה

ךנוצרב ובש טלפה ביתנל םאתהב רישיה טלפה תלד תא רוגס וא חתפ

שמתשהל

.

ףסונ עדימל

,

האר

"

תספדמה לש טלפ יביתנ

."

וח

םיספדומה הספדהה ירמ

ןוכנה ביתנהמ םיאצוי םניא

איה תספדמה לש תיברמה תוריהמה

10

הקדל םיפד

.

הספדהה תדובעש ןכתיי

דואמ תבכרומ

.

תואבה תולועפה תא הסנ

:

••••

ךמסמה תובכרומ תא םצמצ

)

המגודל

,

תוקיפרגה רפסמ תא םצמצ

.(

••••

תספדמה לש ןקתהה להנמב תספדמה ינייפאמ תא חתפ

.

תוארוהל

,

יע

ןי

ב

"

תספדמ ינייפאמ

)

ןקתה להנמ

(

."

ייסיטרכה לע ץחל

ה

ריינ

,

רחב

ליגר ריינ

)

Plain Paper

(

חתפנה המישרהמ

ת

רובע בטמ

רושיא לע ץחלו

)

OK

.(

הרעה

ירמוחב שומישב רנוטה לש םאות אל ךותיהל םורגל הלולע וז הלועפ

םידבכ הספדה

.

••••

טאהל םייושע םידבכ הספדה ירמוח וא םירצ הספדה ירמוח

הספדהה תא

.

םיליגר הספדה ירמוחב שמתשה

.

••••

בשחמה דבעמ תוריהמ לע תססובמ הספדהה תוריהמ

,

חטשו ןורכיזה תומכ