HP LaserJet 1000 Printer - ניקוי גלגלת האיסוף

background image

יוקינה תלגלג תפלחה

."

1

תלגלגה תא ףצרקו יליפורפוזיא להוכב ךומ לוטנ דב תולק לובט

.

הרהזא

!

קילד להוכ

.

החותפ הבהלמ דבהו להוכה תא קחרה

.

הרוביחו תספדמה תריגס ינפל

למשחל

,

ירמגל שבייתהל להוכל חנה

.

2

ךומ לוטנ שבי דב תועצמאב

,

ל ידכ ףוסיאה תלגלג תא בגנ

ךולכלה תא ריסה

.

3

תספדמב התנקתה ינפל ירמגל שבייתהל ףוסיאה תלגלגל חנה

)

םידעצ האר

6

דע

9

ףיעסב

"

ףוסיאה תלגלג תפלחה

.("

background image

6

תספדמב תויעב ןורתפ

HEWW

56

תספדמה לש הדרפהה תדיפר תפלחה

הרעה

הה תדיפר תפלחה ינפל

הדרפ

,

ףוסיאה תלגלג תא הקנ

.

תוארוהל

,

האר

"

תלגלג יוקינ

ףוסיאה

."

וב דחא דומעמ רתוי ןיזמ הנזהה שגמ םא

-

תינמז

,

תא ףילחהל ךילע היהיש ןכתיי

תספדמה לש הדרפהה תדיפר

.

לש הדרפהה תדיפרש תונייצמ תורזוח הנזה תויעב

הקוחש תספדמה

.