HP LaserJet 1000 Printer - ניקוי נתיב חומרי ההדפסה של המדפסת

background image

הנזהה שגמב הספדהה ירמוח תא ןעט

.

3

תספדמה ינייפאמ תא חתפ

.

תוארוהל

,

ב ןייע

"

תספדמ ינייפאמ

)

ןקתה להנמ

(

."

הייסיטרכה לע ץחל

הרוצת

לע ץחלו

הלחתה

ב

יוקינ ףד

.

כ ךרוא יוקינה ךילהת

-

2

תוקד

.

background image

HEWW