HP LaserJet 1000 Printer - אחריות מורחבת

background image

הריהמ הפלחה

"

רתאב תוריש וא

.

לש הכימתה תליבח תא שוכרל חוקלה לע

HP

ךות

90

םוי

רצומ תשיכרמ

HP

.

ףסונ הכימת עדימל

,

רתאב רקב

HP

:

html

.

index

/

care_netlj

/

2

peripherals

/

com

.

hp

.

www

://

http

חוקלל תורישהו הכימתה תצובק םע רשק רוצ וא

;

האר םימיאתמה ןופלטה ירפסמו עדימה תלבקל

לש הכימת

Packard

-

Hewlett

.

שדחמ תספדמה תזיראל תויחנה

תספדמה לש שדחמ הזיראל תואבה תויחנהה יפל לעפ

:

••••

רשפאה תדימב

,

ו הספדה תואמגוד לולכ

-

5

דע

10

רמוח וא ריינ תונויליג

יוארכ וספדוה אלש םירחא הספדה י

.

••••

םילבכה לכ תא רומשו רסה

,

םישגמה

,

תספדמב םינקתומה םיילנויצפואה םירזעהו

.

••••

רנוטה תינסחמ תא רומשו רסה

.

רנוטה תינסחמל קזנ תעינמל

,

הלש ירוקמה הזיראה רמוחב תינסחמה תא ןסחא

,

אלש ךכ התוא ןסחא וא

הפושח היהת

רואל

.

תוריהז

••••

רשפאה תדימב

,

םיירוקמה הזיראה רמוחבו חולשמה תזיראב שמתשה

.

התו אנ א ל הזי ראמ האצו תכ חולשמב קז נ

חוקלה תו ירחאב אוה

.

תספדמה לש הזיראה ירמוח תא תכלשה רבכ םא

,

עדימל ימוקמ ראוד תוריש םע רשק רוצ