HP LaserJet 1000 Printer - הנחיות לאריזת המדפסת מחדש

background image

שדחמ תספדמה תזירא תודוא

.

••••

ספוט לש אלמ קתוע לולכ

תוריש עדימ

.

האר

"

תוריש עדימ ספוט

."

••••

Hewlett-Packard

דויצה חולשמ תא חטבל הצילממ

.

background image

HEWW

תוריש עדימ ספוט

61

תוריש עדימ ספוט

תוריש עדימ ספוט

ךיראת

:

דויצה תא ריזחמ ימ

?

ןופלט

:

רשק שיא

:

ןופלט

:

יפולח רשק שיא

:

תודחוימ חולשמ תוארוה

:

רזוח חולשמ תבותכ

:

ירודיס רפסמ

:

םגד רפסמ

:

חלשנ המ

?

דויצה תרזחה תעב םירושקה םיסיפדתה תא ףרצ

.

ןיא

ל

ןוקיתה עוציבל םיינויח םניא רשא םירזע חולש

)

המגודל

,

ישגמ

הספדה ירמוח

,

הלעפה יכירדמ

,

יוקינ דויצו

.(

תושעל ךירצ המ

?

1

.

הלקתה יאנת תא ראת

)

הלקתה יהמ

?

הלקתה השחרתה רשאכ תישע המ

?

ב

תשמתשה הנכות וזיא

?

םאה

המצע לע רוזחל הלקתל םורגל תחלצה

?

(

2

העובק הניא הלקתה םא

,

תולקת ןיב ףלוח ןמז המכ

?

3

םיאבה םיטירפה דחאל רבוחמ רישכמה םאה

?

)

םגד ירפסמו ןרצי ןייצ

.(

ישיא בשחמ

:

םדומ

:

תשר

:

4