HP LaserJet 1000 Printer - זמינות

background image

הכימת

הנידמב

\

רוזא

."

Hewlett-Packard

תואבה םיכרדהמ תחא רחבת

רחאה יולימל

תוי

:

••••

רצומה ןוקית

.

••••

לע הפלחהל םינתינה םיקלח תקפסא

-

הדיחיה תא ןקתל חוקלל רשפאל ידכ חוקלה ידי

.

••••

תשדוחמ הדיחיב רצומה תפלחה

.

••••

רתוי ההובג וא ההז תוילנויצקנופ לעב שדוחמ וא שדח רצומב רצומה תפלחה

.

••••

השיכרה ריחמ רזחה

.

••••

השרומ תוריש קפסל רישכמה תא ריזחי חוקלהש השירד

.

תבחרומ תוירחא

לש הכימתה תליבח

HP

רצומל יוסיכ תקפסמ

HP

לע םיקפוסמה םיימינפה םיביכרה לכלו

-

ידי

HP

.

הכימתה תליבח

לש

HP

קפסל הלוכי

"