HP LaserJet 1000 Printer - משרדי מכירות ושירות ברחבי העולם

background image

םלועה יבחרב תורישו תוריכמ ידרשמ

לש תורישו תוריכמ דרשמל תורשקתה ינפל

HP

,

םושרה םיאתמה תוחוקלה תכימת זכרמ רפסמל רשקתהל דפקה

לש הכימתב

Packard

-

Hewlett

.

לש תורישו תוריכמ ידרשמל םירצומ ריזחהל ןיא

Packard

-

Hewlett

.

ךצראב קווישהו תוריכמה דרשמ לש ןופלטה רפסמ תאיצמל

/

ךרוזא

,

רתאב רקב

/

com

.

hp

.

www

://

http

.

ףדהמ

ישארה

,

ה תא רחב

רוזאה וא הנידמ

,

םע רשק תריציל םירושיקה רחא בוקעו

HP

םידרשמ ימוקימו

)

Contact HP and Office Locations

.(

background image

HEWW

69

תספדמ יטרפמ

א

םיאבה םיאשונה לע עדימ קפסמ הז קרפ

:

••••

םיטרפמ

••••

ןקתל תומיאת

FCC

••••

רצומל יתביבס לוהינ תינכות

••••

םירמוח לש תוחיטב ינותנ ןויליג

••••