HP LaserJet 1000 Printer - תמיכה של Hewlett-Packard

background image

Hewlett-Packard

ךתשיכר לע הדות

.

תשכרש רצומה םע דחי

,

תרבחמ הכימת יתוריש ןווגימ לבקת

Hewlett-Packard

יפתושו

תושורדה תואצותה תא ךל קפסל םידעוימה ונלש הכימתה

,

תויעוצקמבו תוריהמב

.

םגדה רפסמ תא ןכה

,

ירודיסה רפסמה

,

ת

השיכרה ךירא

,

לש תורישה גיצנל היינפ ינפל היעבה רואיתו

HP

.

ךתורישל ןימז אבה הכימתה עדימ

:

••••

םירצומ ןוקיתב עויסו תוחוקל תכימת

)

הרא

"

הדנקו ב

(

••••

הפוריאב תוחוקל תכימת זכרמ

••••

ירפסמ

הכימת

הנידמב

\

רוזא

••••

םינווקמ םיתוריש

••••

ינורטקלא עדימו הנכות ירזע תגשה

••••

מ הקפסא וא םירזע לש הרישי הנמזה

-

Packard

-

lett

Hew

••••

לש הכימתו עויס רוטילקת

Packard

-

Hewlett

.

••••

תוריש עדימ

Packard

-

Hewlett

.

••••

לש הכימת תליבח

HP

םירצומ ןוקיתב עויסו תוחוקל תכימת

)

הרא

"

הדנקו ב

(

ת ךלהמב

תוירחאה תפוק

,

םניח רשקתהל ךתורשפאב

1-208-323-2551

ןיב ישיש דע ינש םימיב

6:00

ל

-

18:00

)

הרא

"

ב

Mountain Time

.(

תאז םע

,

הלא תוחיש לע לוחי הליגר תינוריעניב ןופלט תחיש בויח

.

ןופלטמ רשקתה

ירודיסה רפסמה תא ןכהו תכרעמל בורקה

.