HP LaserJet 1000 Printer - הזמנה ישירה של עזרים או אספקה מ- Hewlett-Packard

background image

לש השרומ תוריש קפס תאיצמל

HP

,

רשקתה

1-800-243-9816

)

הרא

"

ב

(

וא

1-800-387-3867

)

הדנק

(

.

לש הכימת תליבח

HP

רשקתה

1-800-835-4747

)

הרא

"

דבלב ב

.(

םירוזאה ראש לכב

,

השרומ ןכוסל הנפ

.