HP LaserJet 1000 Printer - מרכז תמיכת לקוחות באירופה

background image

תובר תויאפוריא תונידמב

,

HP

תוירחאה תפוקת ךשמב םולשת אלל תינופלט הכימת תוריש תקפסמ

.

תאז םע

,

קלח

םולשתב תויהל םייושע ןלהל םימושרש ןופלטה ירפסממ

.

םיפירעתה לע םיטרפ תלבקל

,

ע

הכימתה רתאב ןיי

תבותכב טנרטניאב

html

.

cscemea

/

psd

/

guide

/

support

-

cpso

/

com

.

hp

.

www

://

http

.

לע

-

רפסמל תורשקתה ידי

ןלהל טרופמה ןופלט

,

ךל עייסל םינוכנה עויסה תווצ ירבחמ דחאל רבעות

.

תפוקת םות רחאל הכימתל קקדזת םא

תוירחאה

,

לע םולשתב הכימת לבקל ךתורשפאב

-

תואל גויח ידי

ןופלט רפסמ ו

.

עוריא סיסב לע עצובמ בויחה

.

תעב

ל תורשקתה

-

Hewlett-Packard

אבה עדימה תא ןכה

:

ירודיס רפסמו רצומה םש

,

היעבה רואיתו השיכר ךיראת

.

(39) (2) 264-10350

הילטיא

:

תיקלטיא

(353) (1) 662-5525


(44) (171) 512-5202

(44) (171) 512-5202

דנלריא

:

הינטירב

:

ניב

ימואל

:

תילגנא

(49) (180) 525-8143

(43) (0) 0810 006-080

הינמרג

:

הירטסוא

:

תינמרג

(45) 3929-4099

קרמנד

:

תינד

(32) (0) 2 626-8806

(31) (20) 606-8751

היגלב

:

דנלוה

:

תידנלוה

(47) 2211-6299

היגוורונ

:

תיגוורונ

(34) (90) 232-1123

דרפס

:

תידרפס

09

-

952

-

4848

ארשי

ל

:

תירבע

(351) 21 317-6333

לגוטרופ

:

תיזגוטרופ

(358) 0203-47288

דנלניפ

:

תיניפ

(33) (01) 43-62-3434

(32) (0) 2 626-8807

(41) (84) 880-1111

תפרצ

:

היגלב

:

הירציווש

:

תיתפרצ

(46) (8) 619-2170

הידווש

:

תידווש

background image

7

הכימתו תוריש

HEWW

64

הכימת ירפסמ

הנידמב

\

רוזא

תפוקת םותב הכימת תלבקל

תוירחאה

,

םיפסונ םירצומ ןוקית יתוריש תלבקל

,

ה םא וא

הנידמ

\

רוזא

ניא ךלש

ם

ושר

םימ

ןלהל

,

האר

םלועה יבחרב תורישו תוריכמ ידרשמ

.

(43) (0) 0810 006-080

הירטסוא

(61) (3) 8877-8000

הילרטסוא

7 (380-44) 490-3520

הניארקוא

971-4-8838454