HP LaserJet 1000 Printer - פתרון בעיות במדפסת

background image

הספדהל הנכומ תספדמה

תקלוד הניא בצמ תירונ ףא םא

,

ה לבכו ילמשחה לבכה ירוביח תא קודב

-

USB

.

תספדמל לבכה רוביח ינפל

,

למשחהמ תספדמה תא קתנ דימת

.

תרחא

,

קזניהל הלולע תספדמה

.

המלשוה הנקתהה

תוריהז