HP LaserJet 1000 Printer - Beperkte garantie op de levensduur van de tonercassette

background image

Beperkte garantie op de levensduur van de tonercassette

Opmerking

De volgende garantie is van toepassing op de tonercassette die bij deze printer wordt geleverd.

Totdat de HP toner op is, zijn HP tonercassettes gegarandeerd vrij van gebreken in materiaal en
vakmanschap. De garantie heeft betrekking op alle gebreken of problemen die ontstaan bij
gebruik van een nieuwe HP tonercassette.

Hoe lang is de dekking van kracht?

De dekking is van kracht totdat de HP toner op is. Op dat moment verloopt de garantie.

Hoe weet ik wanneer de HP toner op raakt?

De HP toner is op wanneer er sprake is van vage of lichte afdrukken.

Wat doet Hewlett-Packard?

Hewlett-Packard zal, naar keuze van HP, gebrekkige producten vervangen of de aanschafprijs
ervan vergoeden. Sluit indien mogelijk een voorbeeld in van een afdruk die is gemaakt met de
defecte tonercassette.

Wat valt niet onder deze garantie?

Niet onder de garantie vallen tonercassettes die opnieuw zijn gevuld of op enigerlei wijze zijn
leeggemaakt, onjuist zijn gebruikt of waarmee is geknoeid.

Hoe retourneer ik de defecte tonercassette?

In het geval dat de tonercassette defect blijkt te zijn, vult u het service-informatieformulier in en
sluit u een afdruk bij met een voorbeeld van het defect. Retourneer het formulier en de
tonercassette naar de plaats waar u deze hebt aangeschaft. Hier wordt de tonercassette
vervangen.

Op welke manier is de plaatselijke wetgeving van toepassing?

U kunt aan deze garantie bepaalde rechten ontlenen. Daarnaast kan er plaatselijk sprake zijn van
andere rechten. Deze beperkte garantie is de enige garantie op de HP tonercassette en vervangt
enige andere garantie die betrekking heeft op dit product.

IN GEEN GEVAL IS HEWLETT-PACKARD COMPANY OF HAAR LEVERANCIERS
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE SCHADE,
VERVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDINGEN OF WINSTDERVING ALS GEVOLG VAN
ENIGE SCHENDING VAN DEZE GARANTIE OF ANDERSZINS.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GELDT VOOR CONSUMENTENTRANSACTIES
IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND DAT DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVER-
KLARING EEN AANVULLING ZIJN OP DE GELDENDE WETTIGE RECHTEN DIE VAN
TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U.

background image

94 Bijlage C Garantie en licentie

NLWW

background image

NLWW

95

D