HP LaserJet 1000 Printer - Beperkte-garantieverklaring van Hewlett-Packard

background image

Beperkte-garantieverklaring van Hewlett-Packard

De garantie van de HP LaserJet 1000 serie printer varieert afhankelijk van de datum en het land
of het gebied van aanschaf.

Voor reparatie van producten die onder de garantie vallen, neemt u contact op met de afdeling
voor klantenservice in het betreffende land of gebied. Zie

Nummers voor ondersteuning

voor meer

informatie. Hewlett-packard voldoet op een van de volgende wijzen aan de garantie:

Reparatie van het product.

Levering van onderdelen waarmee u de reparatie aan het product zelf kunt uitvoeren.

Vervanging van het product door een opnieuw geproduceerd product.

Vervanging van het product door een nieuw of opnieuw geproduceerd product met dezelfde of
meer functionaliteit.

Teruggave van de aanschafprijs.

Verzoek om het product te retourneren naar een officiële serviceleverancier.

1.

HP garandeert u, de eindgebruiker, dat HP apparatuur, accessoires en benodigdheden na de aanschafdatum geen
gebreken vertonen wat betreft materiaal en vakmanschap gedurende de hierboven genoemde periode. De klant is
verantwoordelijk voor het bewaren van het aanschafbewijs. Als HP van voornoemde gebreken in kennis wordt
gesteld tijdens de garantieperiode, zal HP naar eigen keuze producten die in gebreke blijven, repareren of
vervangen. Alle vervangende producten kunnen nieuw zijn, of als nieuw zijn als deze over een functionaliteit
beschikken die ten minste gelijkwaardig is aan die van het product dat wordt vervangen.

2.

HP garandeert u dat HP software bij correcte installatie en correct gebruik na de aanschafdatum gedurende de
hierboven genoemde periode geen gebreken zal vertonen in de uitvoering van de programma-instructies als
gevolg van gebreken in materiaal of vakmanschap. Als HP van dergelijke gebreken in kennis wordt gesteld tijdens
de garantieperiode, zal HP zorgen voor vervanging van de softwaremedia die als gevolg van dergelijke gebreken
de programma-instructies niet kunnen uitvoeren.

3.

HP garandeert geen ononderbroken of storingsvrije werking van enig HP product. Als HP niet binnen een redelijke
termijn in staat is enig product te repareren of te vervangen zodat de conditie ervan is zoals overeengekomen in de
garantie, hebt u recht op teruggave van de aankoopprijs na onmiddellijke teruggave van het product.

4.

HP producten mogen opnieuw geproduceerde onderdelen bevatten die in prestaties overeenkomen met nieuwe
onderdelen of mogen incidenteel zijn gebruikt.

5.

De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of ijking,
(b) software, interfaces, onderdelen of benodigdheden die niet van HP afkomstig zijn, (c) onbevoegde wijzigingen
of misbruik, (d) gebruik buiten de gepubliceerde productspecificaties voor omgeving, of (d) onjuiste voorbereiding
of onderhoud van de locatie.

6.

HP VERLEENT GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIE OF VOORWAARDE, NOCH SCHRIFTELIJK
NOCH MONDELING
. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR PLAATSELIJKE WETGEVING, IS ELKE IMPLICIETE
GARANTIE OF BEWERING BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL BEPERKT TOT DE PERIODE VAN DE EXPLICIETE GARANTIE
WELKE HIERBOVEN IS OPGENOMEN. In sommige landen, staten of provincies is het beperken van de duur van
een impliciete garantie niet toegestaan. Daarom is bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van
toepassing. U kunt aan deze garantie bepaalde rechten ontlenen. Daarnaast kan er plaatselijk sprake zijn van
andere rechten.

GARANTIEPERIODE:

Eén jaar na aanschafdatum.

background image

92 Bijlage C Garantie en licentie

NLWW

7.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DE RECHTSMIDDELEN DIE IN DEZE
GARANTIEVERKLARING WORDEN VERSTREKT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN. MET
UITZONDERING VAN HET HIERBOVEN GENOEMDE ZIJN HP NOCH HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK
VOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE
(INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS) OF ANDERE SCHADE, GEBASEERD OP
CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. In sommige landen, staten of provincies is het uitsluiten
of beperken van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. Daarom is bovenstaande beperking of
uitsluiting misschien niet op u van toepassing.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GELDT VOOR CONSUMENTENTRANSACTIES IN AUSTRALIË EN
NIEUW-ZEELAND DAT DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING EEN AANVULLING ZIJN OP DE
GELDENDE WETTIGE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U.

background image

NLWW

Beperkte garantie op de levensduur van de tonercassette 93