HP LaserJet 1000 Printer - Bytte matervalsen

background image

Bytte matervalsen

Hvis skriveren ofte feilmater (ikke noe utskriftsmateriale mates, eller mer
enn ett ark mates), kan det være at du må bytte eller rengjøre matervalsen.
Se

Ekstrautstyr og bestillingsinformasjon

for å bestille en ny matervalse.

OBS!

Hvis du ikke følger denne prosedyren, kan det føre til skader på
skriveren.

1

Koble strømledningen fra skriveren, og la skriveren kjøle seg ned.

2

Åpne tonerdekslet og ta ut tonerkassetten.

3

Finn matervalsen.

4

Utløs de små, hvite tappene på hver side av matervalsen og roter
valsen fremover.

5

Dra matervalsen forsiktig opp og ut.

6

Plasser den nye eller rengjorte delen i sporet til den forrige
matervalsen. Se

Rengjøre matervalsen

hvis du vil vite mer.

Merk

Sirkelformede og rektangulære pinner på hver side hindrer deg i å
feilplassere matervalsen.

Forts. på neste side.

3

2

4

1

5

6

background image

NOWW

Bytte matervalsen 55

7

Roter toppen av matervalsen fra deg til begge sidene klikker på plass.

8

Sett tonerkassetten inn igjen og lukk tonerdekslet.

9

Koble til skriveren for å slå den på.

7

8

9

background image

56 Kapittel 6 Feilsøke skriveren

NOWW