HP LaserJet 1000 Printer - FCC-overensstemmelse

background image

FCC-overensstemmelse

Dette utstyret har blitt testet og etterkommer grensene for digitalt utstyr i klasse B, i henhold til
del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utviklet med tanke på en rimelig beskyttelse mot
skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret produserer, bruker og kan utstråle
radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det
forårsake skadelig interferens i radiosamband. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil
oppstå interferens i en spesiell installering. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i
radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan oppdages ved å skru utstyret av og på, bør brukeren
prøve å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

Snu eller flytt mottakerantennen.

Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- og fjernsynstekniker.

Merk

Enhver endring av skriveren som ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett-Packard, kan annullere
brukerens rett til å betjene dette utstyret.

En skjermet grensesnittkabel må brukes dersom grensene for klasse B i del 15 av FCC-reglene skal
overholdes.

background image

NOWW

Miljømessig produktforvaltningsprogram 75