HP LaserJet 1000 Printer - Hewlett-Packard programvarelisensavtale

background image

Hewlett-Packard programvarelisensavtale

OBS: BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN ER UNDERLAGT VILKÅRENE I PROGRAMVARELI-
SENSEN FRA HP NEDENFOR. HVIS DU BRUKER PROGRAMVAREN, INNEBÆRER DET AT
DU GODTAR DISSE LISENSVIKÅRENE.

LISENSVILKÅR FOR HP-PROGRAMVARE

Følgende lisensvilkår styrer hvordan du bruker vedlagte programvare, med mindre du har
undertegnet en separat avtale med Hewlett-Packard.

Tildeling av lisens. Hewlett-Packard gir deg en lisens som kan brukes til én programvarekopi.
”Bruke” betyr lagre, laste, installere, kjøre eller vise programvaren. Du kan ikke endre
programvaren, eller deaktivere noen av programvarens lisens- eller kontrollfunksjoner. Hvis
programvaren har en lisens for ”sambruk”, kan du ikke la flere enn maksimum antall autoriserte
brukere bruke programvaren samtidig.

Eierforhold. Hewlett-Packard eller tredjeleddsleverandørene eier og har copyright på
programvaren. Denne lisensen overdrar ingen rett til, eller eierforhold i, programvaren, og er ikke
et salg av rettigheter i programvaren. Hewlett-Packards tredjepartsleverandører kan beskytte sine
rettigheter hvis disse lisensvilkårene brytes.

Kopier og tilpasninger. Du kan du lage kopier eller tilpasninger av programvaren for
arkiveringsformål, eller når kopiering eller tilpasning er nødvendig for autorisert bruk av
programvaren. Du må reprodusere alle copyright-meldinger i den originale programvaren til alle
kopier eller tilpasninger. Du kan ikke kopiere programvaren til et offentlig nettverk.

Ingen demontering eller dekryptering. Du kan ikke demontere eller dekompilere programvaren
med mindre du har skriftlig samtykke fra HP. I noen jurisdiksjoner behøves ikke HPs samtykke for
begrenset demontering eller dekompilering. På anmodning må du gi HP forholdsvis detaljert
informasjon om demontering eller dekompilering. Du må ikke dekryptere programvaren med
mindre det er en nødvendig del av bruken av programvaren.

Overføring. Lisensen opphører automatisk når programvaren overføres. Når programvaren
overføres, må du gi både den og eventuelle kopier, samt tilhørende dokumentasjon, til
overdragelsesmottakeren. Overdragelsesmottakeren må godta disse lisensvilkårene før lisensen
kan overføres.

Heving. HP kan heve lisensen hvis du unnlater å oppfylle noen av disse lisensvilkårene. Når
lisensen heves, må du straks tilintetgjøre programvaren sammen med alle kopier, tilpasninger og
sammenslåtte deler.

Eksportrestriksjoner. Du kan ikke eksportere eller videreeksportere programvaren eller kopier eller
tilpasninger av denne hvis dette bryter med gjeldende lover eller forskrifter.

Begrensninger fra den amerikanske regjeringen. Programvaren og tilhørende dokumentasjon er
utviklet fullstendig for privat regning. De leveres og får lisens som ”kommersiell programvare” som
definert i DFARS 252.227-7013 (okt 1988), DFARS 252.211-7015 (mai 1991), eller DFARS
252.227-7014 (juni 1995), som ”kommersiell enhet” som definert i FAR 2.101(a) (juni 1987), eller
som ”begrenset programvare” som definert i FAR 52.227-19 (juni 1987) (eller tilsvarende
byråreguleringer eller kontraktklausul), det som er gjeldende. Du har kun de rettighetene for
programvare og tilhørende dokumentasjon som gis av gjeldende DFAR- eller FAR-klausul eller
HP standard programvareavtalen for gjeldende produkt.

background image      

     

       ! !  !" ! # $ %&' ( 

"!   )# $ %&' *
+, $&  , &  )# # ', ) ! 

  ' * 

 -  & ,)

"! , ! ! )*   ! .

! & )  # ''/  0

1' ', *

  ) ,   , (  ,  ' " *

2 ', )  $ " *

2 ', ) /  $ ', ) )) $ , %*

1, %&' ,))*

+! , , "  ,  ! ! &*

*   ! ( , $,-,( ) ! (  , / $"&  , ) 

)  , &  %&' ( )) )  !* +,  !  # ''$! 

$! '# %&' * ! ) ) )  )   ' ( !   %&

 '   ', ) $! # ! ) ,* 2! ,  ',  !

/ ) /( , ', , % )   ) ', )  *

3*   ! ' )!  ! , # , & ' ) , %  %&' (

 )) !( '# , ! ) )  , & # ' )!   $, '#

  )# * ! ) ) )  )   ' ( !   ! ,

' )! ) ) , & ' ) , % '# , !  ) *

4*      ! ', ! ! , !$,  * !   

 )  # '   ',  ''/  ( " , ! '# , , % !

%&' ,)) "! , ! $ ', ,) $ *

5* ',  " $  ) , ) /(  ) " !  $, *

6*   % ) ) '' # '# , !0 7 8   ) , ! "  $ (

7$8 ' )! (  (  $"& )  ! ! ( 78 , ,    $,(

78  ,  ) %& '  % ', ( 78   %&  ! " !  *

9*  !"#!$ 

% * : ;2 <= =12+: ;2= 21 =:>== : ?@2 +> A:A:( 21 2 2A2=<2

=:=:2;2 >1>=: 221 2=:2 2 B 2;21 >>12=( =:?12; =:2;2

+A>:=2= 221 >A2;2:2= =: 2= 2 =2B= ?1BC( 212 2= =: A>1:2=2 >A ;2

<==1D+=2 >1>=:2 B 21 ?12B >== A2?1* 2  (  '!   

$  ! " !    *   , ! % ), 

 * ;    $ )  " * ;,  # "  " ( )  !  

  (  (  '!  '! *