HP LaserJet 1000 Printer - Konfiguracje sygnałów świetlnych

background image

Konfiguracje sygnałów świetlnych

Konfiguracje sygnałów świetlnych

Stan kontrolek

Stan drukarki

Działanie

Gotowe

Drukarka jest gotowa do druku.

Nie jest wymagane żadne działanie.

Przetwarzanie

Drukarka odbiera lub przetwarza dane.

Poczekaj na zakończenie wydruku.

Tryb czyszczenia/Test silnika

Trwa wydruk strony czyszczącej lub strony
testu silnika.

Poczekaj dopóki nie zakończy się wydruk strony
czyszczącej i drukarka nie znajdzie się w stanie
gotowości. Może to potrwać 2 minuty.
Poczekaj dopóki nie zakończy się wydruk strony
testu silnika i drukarka nie znajdzie się w stanie
gotowości.

Brak pamięci

W drukarce zabrakło pamięci.

Drukowana strona może zawierać za dużo danych i
nie mieści się w pamięci drukarki. Spróbuj
zmniejszyć rozdzielczość Dodatkowe informacje
znajdują się w sekcji

Opis ustawień jakości druku

.

Otwarte drzwiczki, zabrakło materiałów,
brak kasety z tonerem, zakleszczenie się
materiału w drukarce lub opuszczone są
zwalniacze docisku.

Drukarka znajduje się w stanie błędu, który
wymaga usunięcia przez użytkownika.

Wykonaj następujące czynności kontrolne:

Sprawdź, czy drzwiczki tonera są całkowicie
zamknięte.

Czy materiały są założone. Zapoznaj się z
instrukcjami w sekcji

Wkładanie materiałów do

podajników

.

Czy kaseta z tonerem jest prawidłowo włożona
do drukarki. Zapoznaj się z instrukcjami w
sekcji

Zmiana kasety z tonerem

.

Nie ma zakleszczenia materiałów. Zapoznaj się
z instrukcjami w sekcji

Usuwanie z drukarki

zakleszczonych materiałów

.

Zwalniacze docisku są w górnym położeniu.

Symbol oznaczający zgaszoną kontrolkę.

Symbol oznaczający migającą kontrolkę.

Symbol oznaczający zapaloną kontrolkę.

Opis stanu kontrolek

background image

40 Rozdział 6 Diagnostyka drukarki

PLWW

Inicjalizacja drukarki

Trwa inicjalizacja drukarki.

Nie jest wymagane żadne działanie.

Błąd krytyczny

Obydwie kontrolki świecą się.

Odłącz drukarkę od źródła zasilania na 5 minut,
następnie ponownie ją podłącz.

Jeżeli błąd nie został usunięty, skontaktuj się z
pomocą techniczną firmy HP. Zapoznaj się z
sekcją

Obsługa i pomoc techniczna

.

Kabel USB nie jest podłączony lub nie ma
zasilania

Obydwie kontrolki nie świecą się.

Upewnij się, że jest zasilanie.

Odłącz obydwa końce kabla zasilającego,
następnie ponownie je podłącz.

Odłącz kabel zasilający, odłącz obydwa końce
kabla USB, następnie ponownie podłącz kabel
zasilający i kabel USB.

UWAGA

Przed podłączeniem kabla do drukarki należy
zawsze odłączyć zasilanie drukarki. W przeciwnym
razie może nastąpić uszkodzenie drukarki.

Konfiguracje sygnałów świetlnych (ciąg dalszy)

Stan kontrolek

Stan drukarki

Działanie

background image

PLWW

Rozwiązywanie problemów technicznych 41