HP LaserJet 1000 Printer - Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

background image

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

Warunki gwarancji na drukarkę HP LaserJet serii 1000 zależą od daty i kraju zakupu.

Porady telefoniczne dotyczące wyrobów w czasie okresu trwania gwarancji można uzyskać, telefonując
pod jeden z numerów krajowych/regionalnych punktów obsługi technicznej zamieszczonych poniżej.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji

Krajowe/regionalne numery telefoniczne obsługi technicznej

.

Firma Hewlett-Packard wybierze jedną z metod wykonania usługi gwarancyjnej:

Naprawi wyrob.

Dostarczy części do naprawy wyrobu do samodzielnej wymiany przez użąytkownika.

Wymieni wyrób na wyrób ponownie wyprodukowany.

Wymieni wyrób na wyrób nowy lub ponownie wyprodukowany o takim samym lub większym stanie
funkcjonalności.

Zwróci cenę zakupu.

Poprosi o zwrot wyrobu do miejscowego autoryzowanego punktu pomocy technicznej.

1.

Firma HP gwarantuje użytkownikowi, że sprzęt, akcesoria i materiały eksploatacyjne firmy HP będą wolne od usterek
materiałowych i wykonawczych w ciągu podanego powyżej okresu od daty zakupu. Klient zobowiązany jest do przechowania
dowodu daty zakupu wyrobu. Jeżeli firma HP zostanie zawiadomiona o takich usterkach w okresie trwania gwarancji, to
według własnej decyzji naprawi lub wymieni wadliwe wyroby. Wyroby zastępcze mogą być nowe lub jak nowe pod
warunkiem, że ich funkcjonalność będzie przynajmniej taka sama, jak funkcjonalność zastępowanego wyrobu.

2.

Firma HP gwarantuje użytkownikowi, że prawidłowo zainstalowane i użytkowane oprogramowanie firmy HP będzie
prawidłowo wykonywało instrukcje programowe i nie zepsuje się z powodu usterek materiałowych i wykonawczych w ciągu
podanego powyżej okresu od daty zakupu, jeżeli zostanie prawidłowo zainstalowane i używane. Jeżeli firma HP zostanie
zawiadomiona o takich usterkach w okresie gwarancyjnym, to wymieni nośniki oprogramowania, które z powodu tych
usterek nie wykonuje instrukcji programowych

3.

Firma HP nie gwarantuje ciągłego ani bezbłędnego działania wyrobów firmy HP Jeżeli firma HP nie będzie w stanie naprawić
lub wymienić wyrobu bez nadmiernej zwłoki, przywracając go do stanu gwarantowanego, użytkownikowi przysługiwać
będzie prawo do zwrotu ceny zakupu po bezzwłocznym zwróceniu wyrobu.

4.

Wyroby firmy HP mogą zawierać części fabrycznie przywrócone do stanu funkcjonalnie równoważnemu częściom nowym
lub też takie części, które mogły podlegać okazjonalnemu użyciu.

5.

Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: (a) niewłaściwą lub nieodpowiednią konserwacją lub kalibracją,
(b) współdziałaniem z oprogramowaniem, złączami, częściami lub materiałami eksploatacyjnymi nie dostarczonymi przez
firmę HP, (c) nieuprawnioną modyfikacją lub niewłaściwym użyciem, (d) eksploatacją w warunkach otoczenia
przekraczających opublikowane dane techniczne lub (e) niewłaściwym przygotowaniem lub utrzymaniem miejsca
użytkowania wyrobu.

6.

HP FIRMA HEWLETT-PACKARD NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANACJI LUB RĘKOJMI, PISEMNYCH LUB
SŁOWNYCH
.W GRANICACH WYZNACZONYCH PRZEZ MIEJSCOWE PRZEPISY, WSZELKA RĘKOJMIA LUB
ZAPEWNIENIA CO DO SPRZEDAWALNOŚCI, ZADAWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU OGRANICZONE SĄ DO OKRESU GWARANCJI UDZIELONEJ POWYŻEJ Niektóre kraje, stany i prowincje nie
zezwalają na ograniczenie czasu trwania rękojmi i wobec tego powyższe ograniczenie lub wyłącznie może nie mieć
zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone uprawnienia, a ponadto mogą mu przysługiwać inne
uprawnienia w różnych krajach, stanach i prowincjach.

OKRES TRWANIA GWARANCJI:

Jeden rok od daty zakupu.

background image

90 Aneks C Gwarancja i warunki udzielania licencji

PLWW

7.

W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ MIEJSCOWE PRZEPISY, PRZEWIDZIANE W TEJ GWARANCJI ŚRODKI
PRAWNE SĄ JEDYNYMI, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI. Z WYJĄTKAMI PODANYMI POWYŻEJ. FIRMA HP I
JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI ZA UTRATĘ DANYCH ANI ZA SZKODY
BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYCZYNOWE ANI NASTĘPCZE (W TYM POLEGAJĄCE NA UTRACIE ZYSKÓW LUB
DANYCH), ANI TEŻ ZA INNE SZKODY, OPARTE NA UMOWIE, DZIAŁANIU POZAPRAWNYM LUB INNYM. W niektórych
krajach, stanach i prowincjach wyłączenie lub ograniczenie szkód przyczynowych i następczych jest niedozwolone i wobec
tego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

DLA TRANSAKCJI DETALICZNYCH W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII: ZAWARTE TU WARUNKI GWARANCYJNE, W
RAMACH PRAWNIE DOPUSZCZALNYCH, NIE WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ
PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY PRAW, LECZ STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW,
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.

8.

Firma HP oplaci koszty przesylki w obydwie strony urzadzen sprzetowych zaaprobowanych do naprawy gwarancyjnej. W
wyniku zaaprobowanej naprawy gwarancyjnej danego urzadzenia moze ono zostac objete dodatkowa gwarancja zgodnie z
przepisami obowiazujacymi w Polsce.

background image

PLWW

Ograniczona gwarancja trwałości kasety z tonerem 91