HP LaserJet 1000 Printer - Indeks

background image

Indeks 99

Indeks

A

Akcesoria

informacje o składaniu zamówień 93
zamawianie bezpośrednie 69

America Online

usługi elektroniczne 68

Anulowanie zlecenia druku 31

C

Charakterystyka techniczna

drukarka 72
materiały 81

Ciężki papier

wskazówki dotyczące używania 85

CompuServe

usługi elektroniczne 68

Czyszczenie

drukarka 49
rolka pobierająca 56
ścieżka wydruku 51

D

Deklaracja zgodności 77
Diagnostyka i usuwanie problemów

drukarka 37
jakość druku 46
komunikaty błędu wyświetlane na ekranie: 41
konfiguracje sygnałów świetlnych: 39
obsługa materiałów: 42
oprogramowanie 45
problemy z wydrukowaną stroną 44
rozwiązywanie problemów technicznych 38
usterki obrazu 46
zakleszczenie się materiału 52

Drukarka

charakterystyka techniczna 72
czyszczenie 49
diagnostyka i usuwanie problemów 37
drzwiczki gniazda kasety z tonerem 17
instalacja oprogramowania 7
konfiguracja sprzętu 7
konfiguracje sygnałów świetlnych 39
kontrolki 15
opis charakterystyki napięcia 18
podajnik 15
prowadnice materiałów 16
składniki 14
strona testowa silnika 59
ścieżki wyjścia materiałów 16
wydajność i pojemność drukarki 73
wyłączanie zasilania 18
wkładanie materiałów 21

Drukarki, współużywane

instalacja 95

Drukowanie

anulowanie zleceń druku 31
drukowanie typu n-up 30
folie 22
formularze 24
karty 25
koperty 23
materiały o nietypowych formatach 25
nalepki 22
papier firmowy 24
wiele stron na arkuszu 30
znaki wodne 30

drukowanie typu n-up 30
Drzwiczki gniazda kasety z tonerem 17

E

EconoMode 31
Europejskie centrum obsługi klientów 65

F

Folie

drukowanie 22
wskazówki dotyczące używania 84

Formularze

drukowanie 24

G

Gniazdo kasety z tonerem:

czyszczenie 50

Gwarancja

kaseta z tonerem 91
obsługa techniczna sprzętu 62
ograniczona 89
rozszerzona 62

H

HP SupportPack 62, 70

I

Informacje o bezpieczeństwie materiałów 76
Informacje o składaniu zamówień 93
Instalacja

oprogramowanie 7
współużywane drukarki 95

J

Jakość druku

diagnostyka i usuwanie problemów 46
optymalizacja 20
ustawienia 31

Japanese EMI statement 78

background image

100 Indeks

PLWW

K

Kanadyjskie przepisy DOC (Ministerstwa Komunikacji) 78
Karty

drukowanie 25
wskazówki dotyczące używania 85

Kaseta z tonerem:

kasety z tonerem innych firm 34
odzysk na surowce wtórne 34
okres używalności 34
oświadczenie o ograniczonej gwarancji 91
przechowywanie 34
zmiana 36

Komunikaty błędu

konfiguracje sygnałów świetlnych 39
na ekranie 41

Komunikaty na ekranie 41
Konfiguracje sygnałów świetlnych 39
Koperty

drukowanie 23
wskazówki dotyczące używania 84

L

Lokalizacja biur handlowych 70

M

Materiały

charakterystyka techniczna 81
folie, drukowanie 22
formularze, drukowanie 24
karty, drukowanie 25
koperty, drukowanie 23
materiały o nietypowych formatach, drukowanie 25
nalepki, drukowanie 22
obsługiwane formaty i rodzaje 20
optymalizacja jakości druku 20
papier firmowy, drukowanie 24
wybór 20
wkładanie 21
wskazówki dotyczące używania 83

Materiały eksploatacyjne

informacje o składaniu zamówień 93
zamawianie bezpośrednie 69

Materiały o nietypowych formatach

drukowanie 25

N

Nalepki

drukowanie 22
wskazówki dotyczące używania 84

Numery katalogowe 93

O

Obsługa

dostępność 62
Formularz z informacjami dla punktu pomocy technicznej 63
lokalizacja biur 70
rozszerzona gwarancja 62
sprzęt 62
szykanie autoryzowanych punktów obsługi technicznej 69
w USA i Kanadzie 64
wskazówki dotyczące ponownego pakowania drukarki 62

Obsługa klientów i punkty naprawcze 64

Odzysk kaset z tonerem na surowce wtórne 34
Opis charakterystyki napięcia 18
Oprogramowanie

diagnostyka i usuwanie problemów 45
instalacja 7
umowa o licencję 88

Oszczędzanie toneru 31
Oświadczenia dotyczące przepisów prawnych 77
Oświadczenie dotyczące EMI dla Korei 78
Oświadczenie dotyczące używania lasera w Finlandii 79
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji 89
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera 78

P

Papier

charakterystyka techniczna 81
obsługiwane formaty i rodzaje 20
optymalizacja jakości druku 20
wybór 20
wkładanie 21
wskazówki dotyczące używania 83

Papier firmowy

drukowanie 24

Parametry akustyczne 72
Parametry elektryczne 72
Parametry fizyczne 72
Parametry otoczenia 72
Płytka rozdzielacza

zmiana 57

Podajnik 15
Pomoc ekranowa

właściwości drukarki (sterownik) 29

Pomoc techniczna

America Online 68
bsługa klientów i punkty naprawcze (USA i Kanada) 64
CompuServe 68
dysk kompaktowy pomocy technicznej HP 69
dostępność 62
Europejskie centrum obsługi klientów 65
HP SupportPack 62, 70
krajowe/regionalne numery telefoniczne obsługi technicznej 66
otrzymywanie sterowników drukarek 69
sieć WWW 68
składanie zamówień na akcesoria i materiały eksploatacyjne 69
usługi komputerowe 68
usługi pogwarancyjne 66

Pomoc, ekranowa 29
Porty 73
Problemy z obsługą materiałów 42
Problemy z wydrukowaną stroną 44
Program firmy HP do odzyskiwania surowców wtórnych z materiałów

eksploatacyjnych używanych do drukowania 76

Program ochrony środowiska 75
Programy narzędziowe

otrzymywanie 69

Prowadnice materiałów 16

R

Rolka pobierająca

czyszczenie 56
zmiana 54

Rozszerzona gwarancja 62

background image

PLWW

Indeks 101

S

sieć WWW

usługi elektroniczne 68

Składniki, drukarka 14
Sprzęt

gwarancja 62
konfiguracja 7
rozszerzona gwarancja 62

Stan kontrolek 15
Sterowniki drukarek

otrzymywanie 69

Strona testowa silnika 59

Ś

Ścieżka wydruku

czyszczenie 51

Ścieżki wyjścia materiałów 16

T

Toner

EconoMode 31
rozmieszczanie 35

U

Umowa o licencję 88
Usługi elektroniczne 68
Ustawienia

jakość druku 31
właściwości drukarki (sterownik) 28

Ustawienia standardowe

jakość druku 31
właściwości drukarki (sterownik) 28

Usterki obrazu

falujący tekst 48
jasny druk 46
nieprawidłowo uformowane znaki 48
obwódka toneru wokół znaków 48
pionowe linie 46
plamki tonera 46
rozmazanie toneru 47
sypki toner 47
skrzywienie strony 48
szare tło 47
ubytki 46
usterki powtarzające się na linii pionowej strony 47
wyblakły druk 46
zagięcia 48
zawijanie się materiału 48
zmarszczki 48

Usuwanie zakleszczonych materiałów 52

W

Wartość znamionowa E

NERGY

S

TAR

75

Wiele stron na arkuszu

drukowanie 30

Właściwości drukarki (sterownik)

drukowanie typu n-up 30
pomoc ekranowa 29
uruchamianie 28
ustawienia jakości druku; 31
wiele stron na arkuszu 30
znaki wodne 30

Współużywane drukarki

instalacja 95

Z

Zakleszczenie się materiałów

czyszczenie 52

Zakleszczenie się materiału

czyszczenie 52

Zasilanie

opis charakterystyki napięcia 18
wyłączanie 18

Zgodność z wymogami FCC (Federalna Komisja Łączności) 74
Znaki wodne 30

background image

102 Indeks

PLWW

background image
background image
background image
background image

hp

LaserJet 1000