Pomocník služby HP LaserJet 1000 Printer

background image

Použitie

hp LaserJet 1000

background image
background image

Tlačiareň HP LaserJet séria 1000

Užívateľská príručka

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

© Copyright Hewlett-Packard Company 2001

Všetky práva vyhradené. Reprodukovanie,
adaptácia alebo preklad bez vopred daného
písomného súhlasu sú zakázané, s výnimkou
toho, čo je umožnené v zmysle autorského
zákona.

Užívateľovi tlačiarne Hewlett-Packard, ktorej
súčas

ťou je táto užívateľská príručka, sa udeľuje

licencia na: a) tlač pevných kópií tejto užívateľskej
príručky pre OSOBNÉ, INTERNÉ alebo
VNÚTROFIREMNÉ účely, s výnimkou predaja
alebo distribúcie pevných kópií; b) umiestnenie
elektronickej kópie tejto užívateľskej príručky na
sie

ťový server za podmienky, že prístup k nej

bude obmedzený iba na personál a interných
užívateľov tlačiarne Hewlett-Packard, ktorej
súčas

ťou je táto užívateľská príručka.

Číslo publikácie:
Q1342-on-line
Prvé vydanie: Október 2001.

Záruka

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu
by

ť zmenené bez upozornenia.

Spoločnos

ť Hewlett-Packard neposkytuje žiadne

záruky vz

sťahujúce sa k uvedeným informáciám.

SPOLOČNOSŤ HEWLETT-PACKARD
ŠPECIÁLNE NEPOSKYTUJE IMPLIKOVANÚ
ZÁRUKU PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL.

Spoločnos

ť Hewlett-Packard neručí za akékoľvek

priame, nepriame, náhodné, príčinné alebo iné
škody uvádzané v súvislosti s poskytnutím alebo
využitím týchto informácií.

Ochranné známky

Microsoft

®

, MS Windows, Windows

®

a

MS-DOS

®

sú ochranné známky spoločnosti

Microsoft Corporation, registrované v USA.

E

NERGY

S

TAR

®

je ochranná známka agentúry USA

na ochranu životného prostredia Environmental
Protection Agency, registrovaná v USA.

Netscape je ochranná známka spoločnosti
Netscape Communications Corporation,
registrovaná v USA.

Zenographics je ochranná známka spoločnosti
Zenographics, Incorporated, registrovaná v USA.

Všetky ostatné spomenuté produkty môžu by

ť

ochrannými známkami svojich spoločností.

background image

SKWW

Obsah 3

Obsah

1 Začíname

Prehľad obsahu balenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Príprava miesta pre tlačiareň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Regulácia prevádzkového prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Inštalácia tlačového softvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Príprava tonerovej kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Inštalácia tonerovej kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Naplnenie vstupného zásobníka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pripojenie kábla USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pripojenie elektrického kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odstraňovanie problémov s tlačiarňou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Inštalácia je ukončená . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Poznávame tlačiareň

Súčasti tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Svetelné indikátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vstupný zásobník tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vodiace lišty médií tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Výstupné dráhy tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tonerový kryt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Vypnutie elektrickej energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zmena elektrického napätia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 Médiá

Výber papiera a iných médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vkladanie médií do vstupného zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Špecifické typy médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tlač na priehľadné fólie a štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tlač na obálky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tlač na hlavičkový papier a predtlačené formuláre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tlač na médiá užívateľského formátu a stoh kariet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Tlačové úlohy

Prístup k vlastnostiam tlačiarne (k ovládaču) a pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Vlastnosti tlačiarne (ovládač) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pomocník on-line pre vlastnosti tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tlač vodoznakov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tlač viacerých strán na jeden list média (N-up printing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zrušenie tlačovej úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nastavenia kvality tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Používanie režimu EconoMode (Úspora tonera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

background image

4 Obsah

SKWW

5 Správa tonerovej kazety

Používanie tonerových kaziet spoločnosti HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Postoj spoločnosti HP voči tonerovým kazetám iných výrobcov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Skladovanie tonerových kaziet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Odhadovaná životnos

ť tonerovej kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Recyklovanie tonerových kaziet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Úspora tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Prerozdelenie tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Výmena tonerovej kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

Hľadanie riešenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Strany sa nevytlačili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Strany sa vytlačili, ale vyskytol sa problém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Softvér je nainštalovaný, ale strany sa nevytlačili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Stavy svetelných indikátorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Chybové hlásenia na obrazovke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Problémy pri manipulácii s médiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Vytlačená strana je iná ako to, čo bolo na obrazovke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Problémy s tlačovým softvérom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Zlepšenie kvality tlače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Čistenie tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Čistenie dráhy médií v tlačiarni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Odstraňovanie uviaznutých médií z tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Výmena podávacieho valčeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Čistenie podávacieho valčeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Výmena separačnej vložky tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tlač testovacej strany zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

7 Servis a podpora

Dostupnos

ť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Hardvérový servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Rozšírená záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Pokyny pre zabalenie tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Servisný formulár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Podpora spoločnosti Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Podpora zákazníkov a pomoc pri oprave výrobku (USA a Kanada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Európske centrum podpory zákazníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Čísla podpory v krajine/regióne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 64
Služby on-line. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Získanie obslužných programov a elektronických informácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Priame objednávanie doplnkov a spotrebného materiálu Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kompaktný disk Hewlett-Packard Support Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Servisné informácie Hewlett-Packard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Služba HP SupportPack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Predajné a servisné strediská vo svete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

background image

SKWW

Obsah 5

Príloha A Špecifikácie tlačiarne

Špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Súlad s predpismi FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Program environmentálneho správcovstva výrobkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Ochrana životného prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Material safety data sheets (Informačné listy o bezpečnosti materiálu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Vyhlásenia o predpisoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Vyhlásenie o spôsobilosti výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Vyhlásenie o laserovej bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kanadské predpisy DOC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Vyhlásenie EMI v kórejčine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Vyhlásenie EMI v japončine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Vyhlásenie o laseri pre Fínsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Príloha B Špecifikácie médií

Špecifikácie tlačových médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Podporované formáty médií (tlačiareň) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Pokyny pre používanie médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Priehľadné fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Stoh kariet a

ťažké tlačové médiá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Príloha C Záruka a licenčné práva

Softvérová licenčná zmluva spoločnosti Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Obmedzená záruka na životnos

ť tonerovej kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Príloha D Príslušenstvo a informácie o objednávaní

Príloha E Inštalácia zdieľaných tlačiarní

Inštalácia zdieľanej tlačiarne vo Windows 98 a Millennium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Inštalácia zdieľanej tlačiarne vo Windows 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Inštalácia zdieľanej tlačiarne vo Windows XP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Index

background image

6 Obsah

SKWW

background image

SKWW

7

1