HP LaserJet 1000 Printer - Vypnutie elektrickej energie

background image

Vypnutie elektrickej energie

Ak chcete vypnú

ť tlačiareň, musíte odpojiť jej elektrický kábel.

UPOZORNENIE!

Z bezpečnostných dôvodov pri akejkoľvek práci vo vnútri tlačiarne odpojte elektrický kábel.