HP LaserJet 1000 Printer - Nastavenia kvality tlače

background image

Nastavenia kvality tlače

Nastavenia kvality tlače ovplyvňujú sýtos

ť tlače, ako aj štýl akým sa tlačí grafika. Nastavenia kvality tlače

môžete tiež využi

ť na optimalizáciu kvality tlače pre konkrétny typ média. Viac informácií nájdete v časti

Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií

.

Nastavenia vlastností tlačiarne môžete zmeni

ť tak, aby lepšie vyhovovali typu úloh, ktoré tlačíte. Možnosti

kvality tlače sú nasledujúce:

Najlepšia kvalita: Táto možnos

ť zabezpečuje tlač s rozlíšením 600 dpi a poskytuje najlepšiu kvalitu.

Toto nastavenie je predvolené.

300 dpi: Táto možnos

ť zabezpečuje tlač pri mierne redukovanom rozlíšení, aby mohla byť úloha

vytlačená rýchlejšie.

Užívateľská: Túto možnos

ť môžete využiť ak chcete špecifikovať vlastné nastavenia kvality tlače.

EconoMode (Úspora tonera): Táto možnos

ť zabezpečuje tlač s použitím menšieho množstva

tonera. Toto nastavenie je užitočné pri tlači konceptov.

Zmena nastavení kvality tlače

1

Otvorte vlastnosti tlačiarne. Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

2

Kliknite na kartu Finishing (Dokonči

ť).

3

Zvoľte možnos

ť Print Quality (Kvalita tlače).

4

Ak si pre zvolenú možnos

ť chcete pozrieť a zmeniť nastavenia výstupu a grafiky, kliknite na Details

(Detaily).