HP LaserJet 1000 Printer - Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

background image

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

Pomocou nastavenia vlastností tlačiarne možno ovláda

ť tlačiareň. Zmeniť je možné predvolené nastavenia,

ako napr. formát a typ médií, tlač viacerých strán na jeden list média (N-up printing), rozlíšenie a vodoznaky.
K vlastnostiam tlačiarne máte prístup:

Z prostredia softvérovej aplikácie, ktorú používate na tlač. Uskutočnené zmeny vlastností budú plati

ť

iba v aktuálnej softvérovej aplikácii.

Z prostredia operačného systému Windows

®

. Uskutočnené zmeny predvolených vlastností budú

plati

ť pre všetky budúce tlačové úlohy.

Poznámka

Vzhľadom na to, že softvérové aplikácie používajú rôzne spôsoby prístupu k vlastnostiam tlačiarne, v
nasledujúcej časti je opis iba najbežnejších postupov, používaných v operačných systémoch Windows 98,
2000, Millennium a Windows XP.

Zmena nastavení platná iba v aktuálnej softvérovej aplikácii

Poznámka

Hoci jednotlivé kroky sa môžu odlišova

ť v závislosti od softvérovej aplikácie, toto je najbežnejší postup.

1

Z ponuky File (Súbor) v softvérovej aplikácii kliknite na Print (Tlač).

2

V dialógu Print (Tlač) kliknite na Properties (Vlastnosti).

3

Zmeňte nastavenia a kliknite na OK.

Zmena predvolených nastavení platná pre všetky budúce tlačové úlohy vo
Windows 98, 2000 a Millennium

1

V systémovom paneli Windows kliknite na Start (Štart), vyberte Settings (Nastavenia) a kliknite na
Printers (Tlačiarne).

2

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne HP LaserJet 1000.

3

Kliknite na Properties (Vlastnosti).

4

Zmeňte nastavenia a kliknite na OK.

Poznámka

Vo Windows 2000 je veľa takýchto vlastností dostupných v ponuke Printing Preferences (Tlačové
preferencie)
.

Zmena predvolených nastavení platná pre všetky budúce tlačové úlohy vo
Windows XP

1

V systémovom paneli Windows kliknite na Start (Štart) a kliknite na Control Panel (Ovládací panel).

2

Dvakrát kliknite na Printers and Other Hardware (Tlačiarne a iný hardvér).

3

Kliknite na Printers and Faxes (Tlačiarne a faxy).

4

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne HP LaserJet 1000.

5

Kliknite na Properties (Vlastnosti).

background image

SKWW

Prístup k vlastnostiam tlačiarne (k ovládaču) a pomoc 29

6

Zmeňte nastavenia a kliknite na OK.