HP LaserJet 1000 Printer - Zrušenie tlačovej úlohy

background image

Zrušenie tlačovej úlohy

Tlačovú úlohu môžete zruši

ť z prostredia softvérovej aplikácie alebo tlačového frontu.

Tlačiareň okamžite zastavíte odstránením zostávajúceho média v tlačiarni. Akonáhle tlačiareň zastaví tlač,
pokračujte jedným z nasledujúcich postupov:

Softvérová aplikácia: Po spustení tlače sa zväčša na obrazovke krátko objaví dialógové okno,
umožňujúce zruši

ť tlačovú úlohu.

Tlačový front vo Windows: Ak tlačová úloha čaká v tlačovom fronte (pamäti počítača) alebo v
tlačovom spooleri, môžete ju vymaza

ť na obrazovke Printer (Tlačiareň).

Ak po zrušení tlačovej úlohy svetelné indikátory pokračujú v blikaní, počítač ešte stále posiela úlohu do
tlačiarne. Buď zrušte úlohu v tlačovom fronte, alebo počkajte kým počítač neskončí s posielaním údajov.
Tlačiareň sa vráti do pohotovostného stavu.