HP LaserJet 1000 Printer - Úspora tonera

background image

Úspora tonera

Ak je možnos

ť EconoMode (Úspora tonera) aktivovaná, tlačiareň používa menej tonera. Voľba tejto

možnosti predĺži životnos

ť tonerovej kazety a zníži náklady na tlač jednej strany, avšak za cenu zníženej

kvality tlače. Viac informácií nájdete v časti

Používanie režimu EconoMode (Úspora tonera)

.

background image

SKWW

Prerozdelenie tonera 35