HP LaserJet 1000 Printer - Čistenie tlačiarne

background image

Čistenie tlačiarne

Počas procesu tlačenia sa papier, toner a prachové častice môžu kumulova

ť vo vnútri tlačiarne. Po čase

to môže spôsobi

ť problémy s kvalitou tlače, ako sú napríklad tonerové škvrny a rozmazávanie. Tieto

problémy môžete odstráni

ť a vyhnúť sa im čistením priestoru tonerovej kazety a dráhy médií. Viac

informácií nájdete v nasledovných častiach:

Čistenie priestoru tonerovej kazety

Čistenie dráhy médií v tlačiarni

background image

SKWW

Čistenie tlačiarne 49

Čistenie priestoru tonerovej kazety

Priestor tonerovej kazety nie je potrebné čisti

ť často. Avšak jeho čistenie môže

zvýši

ť kvalitu tlače.

1

Odpojte elektrický kábel a tlačiareň nechajte vychladnú

ť.

2

Otvorte tonerový kryt a vyberte tonerovú kazetu.

VÝSTRAHA

Aby sa tonerová kazeta nepoškodila, nevystavujte ju svetlu. Ak treba, tonerovú
kazetu zakryte. Taktiež sa nedotýkajte čierneho pórovitého prenosového valca
vo vnútri tlačiarne. Pri nedodržaní tohto pokynu môžete poškodi

ť tlačiareň.

3

Suchou látkou bez uvoľnených vlákien vytrite všetky zvyšky z priestoru
dráhy médií a tonerovej kazety.

4

Vložte tonerovú kazetu a zatvorte tonerový kryt.

5

Pripojte elektrický kábel naspä

ť do tlačiarne.

1

2

3

4

5

background image

50 Kapitola 6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SKWW