HP LaserJet 1000 Printer - Chybové hlásenia na obrazovke (pokračovanie)

background image

Chybové hlásenia na obrazovke (pokračovanie)

Chybové hlásenia na obrazovke

Chybové hlásenie

Riešenie

Tlačiareň neodpovedá

Skontrolujte nasledovné:

Svetelný indikátor Pripravené svieti.

Elektrický kábel a kábel USB sú správne pripojené.

VÝSTRAHA

Skôr ako pripojíte kábel k tlačiarni, vždy najprv odpojte elektrický kábel.
V opačnom prípade môže prís

ť k poškodeniu tlačiarne.

Nie je prístup na port (používa sa
inou aplikáciou)

Skúste nasledovné:

Reštartujte počítač.

Uistite sa, či v tejto chvíli máte spustenú iba jednu aplikáciu.

Neprípustná operácia/Porušenie
všeobecnej ochrany/Chyba
Spool 32

Vo Windows sa vyskytol problém so systémovými zdrojmi počítača (pamä

ť alebo

pevný disk). Chybu odstránite reštartovaním počítača.

Aby ste sa vyhli takejto chybe v budúcnosti, dodržujte niektoré alebo všetky tieto
odporúčania:

Súčasne majte spustených menej aplikácií. Aplikácie ktoré nepoužívate
ukončite, ich minimalizácia nestačí. Programy ako šetriče obrazovky,
antivírusové detektory, stavový softvér, softvér pre prácu s
faxom/odkazovačom a programy ponuky využívajú zdroje, ktoré môžete pri
tlači potrebova

ť.

Počas tlačenia sa vyhnite úlohám náročným na pamä

ť, ako napr. posielanie

faxu alebo spúš

ťanie video klipov.

Vymažte všetky dočasné súbory (názov_súboru.tmp) z podadresárov Temp,
ako napr. C:\Windows\Temp.

Tlačte s nižším rozlíšením.

background image

42 Kapitola 6 Odstraňovanie problémov s tlačiarňou

SKWW